Czasy angielskie

Poniżej znajduje się zestawienie z opisami wszystkich czasów angielskich.

Future Continuous - Angielski Czas Przyszły Ciągły

Future Continuous jest to angielski czas przyszły ciągły. Jak sama nazwa wskazuje służy do wyrażania czynności które będą miały miejsce w przyszłości i będą trwały w przyszłości w sposób ciągły przez jakiś okres czasu. Future Continuous wskazuje nam, że w przyszłości będziemy w trakcie wykonywania jakiejś dłuższej czynności.

Czas Future Continuous tworzymy za pomocą czasownika modalnego will (w każdej osobie przyjmuje taką samą postać), następnie stawiamy czasownik to be w formie podstawowej be i present participle (imiesłów czynny czasownika). Present Participle to najprościej czasownik + końcówka ing.

Przykład zdania:

We will be playing chess. Będziemy grali w szachy. (będziemy w trakcie wykonywania jakiejś dłuższej czynności)

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w następujący sposób:

WILL + BE + PRESENT PARTICIPLE

I, You, He, She, It + will be + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + will be + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I will be eating.
You will be working.
He will be driving.
She will be teaching.
It will be raining.
We will be reading.
You will be running.
They will be writing.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Future Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy czasownik to be oraz present participle (imiesłów czynny).

WILL + BE + NOT + PRESENT PARTICIPLE

I, You, He, She, It + will be + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + will be + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I will be not eating.
You will be not working.
He will be not driving.
She will be not teaching.
It will be not raining.
We will be not reading.
You will be not running.
They will be not writing.

Isnieje możliwość tworzenia form skróconych! WILL BE NOT = WON'T BE

C. Pytania:

Pytania tworzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia WILL przed podmiot.

WILL + SUBJECT (I, You, He, She,etc.) + BE + PRESENT PARTICIPLE ?

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They, a To Be oznacza odpowiednią formę czasownika być.

Will I,You, He, She, It be + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Will We, You, They be + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Will I be eating?
Will you be working?
Will he be driving?
Will she be teaching?
Will it be raining?
Will we be reading?
Will you be running?
Will they be writing?

Wh- questions to rodzaj pytań w przypadku których przed powyższą konstrukcją umieszczamy dodatkowo słowa takie jak: What, Why, Where, When, etc.

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will be I'll be We will be We'll be
You will be You'll be You will be You'll be
He, She, It will be He'll be,
She'll be,
It'll be
They will be They'll be

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will be not I won't be We will be not We won't be
You will be not You won't be You will be not You won't be
He, She, It will be not He, She, Itwon't be They will be not They won't be

E. Pytanio-przeczenia

Aby utworzyć pytanio-przeczenie należy w konstrukcji zdania pytającego zamiast zwykłego operatora WILL użyć jego przeszłej skróconej formy WON'T. Poniżej przykład konstrukcji:

Won't I be eating?
Won't you be working?
Won't he be driving?
Won't she be teaching?
Won't it be raining?
Won't we be reading?
Won't you be running?
Won't they be writing?

Skrócona forma zaprzeczonego operatora (Won't podmiot be) w takich pytaniach nabiera znaczenia Czyż nie...?!

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Future Continuous używamy gdy:
1. chcemy wskazać, że dłuższa czynność która będzie miała miejsce w przyszłości zostanie przerwana przez krótszą. Należy zwrócić uwagę, że czynnikiem przerywającym dłuższą czynność może być zarówno inna rzeczywista chwilowa czynność jak również czas.

I will be watching TV when she arrives tonight.
I will be waiting for you when your bus arrives.
I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me.
He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.

 

2. Future Continuous podobnie jak w powyższym użyciu, może być stosowany gdy dłuższa czynność odbywająca się w przyszłości jest przerywana przez dokładnie określony czas. Należy zapamiętać, że gdy w Future Simple używaliśmy określenia czasowego służył on do wyrażania rozpoczęcia się jakiejś czynności lub do jej zakończenia, natomiast w Future Continuous czas stanowi czynnik przerywający jakąś dłuższą czynność. Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
At midnight tonight, we will still be driving through the desert. (będziemy w trakcie wykonywania czegoś)
3.Future Continuous może być również używany do wyrażenia dwóch lub wiecej czynności przyszłych w jednym zdaniu. Takie użycie wskazuje, że wymieniane czynności będą miały miejsce jednocześnie. Wszystkie czynności nastąpią równolegle względem siebie. Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
4. Future Continuous w języku angielskim bardzo często używa się do przedstawienia za pomocą kilku równoległych czynności opisu atmosfery w ściśle określonym punkcie przyszłości. When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some will be dancing. Others are going to be talking. A few people will be eating pizza, and several people are going to be drinking beer. They always do the same thing.

Pamiętaj aby nie stosować Future Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

Pamiętaj aby nie używać Future Continuous Time Clauses (when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc.) zamiast Future Continuous stosujemy wtedy Present Continuous.

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.comFuture Perfect - Angielski Czas Przyszły Dokonany

Future Perfect to angielski czas przyszły dokonany, jego konstrukcja bardzo przypomina konstrukcję czasów takich jak Present Perfect czy Past Perfect z tą tylko różnicą, że czasownik posiłkowy to have stawiany jest po czasowniku modalnym will i we wszystkich osobach przyjmuje on postać have.

Sposób konstrukcji tego czasu jest następujący: po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) stawiamy czasownik modalny will, następnie czasownik posiłkowy to have w czasie Future Simple (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, przy odmianie przez osoby we wszyskich osobach otrzymamy konstrukcję will have), na końcu wstawiamy natomiast właściwy czasownik w III formie (Past Participle - Imiesłów Bierny). Należy zauważyć, że czasownik posiłkowy to have w czasie Future Simple w każdej osobie przyjmuje postać will have . Imiesłów bierny w sposób regularny tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed podobnie jak przy tworzeniu II formy dla czasu Past Simple, jednak dużo ważnych czasowników posiada nieregularną III formę. Aby dobrze nauczyć się konstrukcji czasu Future Perfect należy wcześniej nauczyć się listy głównych czasowników nieregularnych wraz z ich imiesłowami biernymi.

Przykład odmiany czasownika to write w czasie Future Perfect. Imiesłów bierny od czasownika to write jest nieregularny: written.

Liczba pojedyncza
I will have written. Ja napiszę.
You will have written. Ty napiszesz.
He, She, It will have written. On, Ona, Ono napisze.

 

Liczba mnoga
We will have written. My napiszemy.
You will have written. Wy napiszecie.
They will have written. Oni napiszą.

Pamiętaj, że czasownik posiłkowy to have w czasie Future Simple przyjmuje postać will have.
Wynika z tego powyższa konstrukcja czasu Future Perfect.

Poniżej prezentujemy schemat tworzenia regularnych III form czasownika stosowanych przy konstrukcji zdań w czasie Future Perfect.

Jeżeli czasownik kończy się...
Przykład
Tłumaczenie
e
dodajemy końcówkę -D
live - lived
żyje -żył
spółgłoska + y
zamieniamy y na i oraz dodajemy -ED
cry - cried
płacze - płakał
1 samogłoska + 1 spółgłoska
(ale nie w,y)
podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ED
tap - tapped
stuka - stukał
w innych przypadkach
dodajemy końcówkę -ED
boil - boiled
gotuje - gotował

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I + will have + Past Participle. Podmiot + will have + Imiesłów Bierny (III forma)
You
He
She
It

Liczba mnoga
We + will have + Past Participle. Podmiot + will have + Imiesłów Bierny (III forma)
You
They

Przykłady odmian:

You will have improved your English by the time you come back from the UK. -
Poprawisz swój angielski do momentu powrotu z Wielkiej Brytanii.
She will have sent you these invoices by the end of this month. -
Ona wyśle ci te faktury do końca tego miesiąca.

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Future Perfect tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej not pomiędzy czasownik modalny will i czasownik posiłkowy have. Możemy również używać skróconych form will not = won't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

Liczba pojedyncza
I + will + not + have + Past Participle. Podmiot + will + not +have + Imiesłów Bierny (III forma).
You
He
She
It

Liczba mnoga
We + will + not + have + Past Participle. Podmiot + will + not + have + Imiesłów Bierny (III forma).
You
They

Jeszcze raz przypominamy tworzenie skróconych form:

will not have won't have

Przykłady odmian:
You will not have improved your English by the time you come back from the UK. -
Nie poprawisz swojego angielskiego do momentu powrotu z Wielkiej Brytanii.
She will not have sent you these invoices by the end of this month. -
Ona nie wyśle ci tych faktur do końca tego miesiąca.

C. Pytania:

Aby utworzyć pytanie w czasie Future Perfect należy przestawić poprzez inwersję czasownik modalny-operator will przed podmiot zgodnie z poniższą konstrukcją:

Liczba pojedyncza
Will I +have + Past Participle? Will + podmiot + have + Imiesłów Bierny (III forma)?
You
He
She
It

Liczba mnoga
Will We + have + Past Participle? Will + podmiot + have + Imiesłów Bierny (III forma)?
You
They

Przykłady odmian:

Will you have improved your English by the time you come back from the UK? -
Czy poprawisz swój angielski do czasu powrotu z Wielkiej Brytanii?
Will she have sent you these invoices by the end of this month? -
Czy ona wyśle ci te faktury do końca tego miesiąca?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Future Perfect używamy gdy:
1. chcemy powiedzieć, że coś wydarzy się, zostanie wykonane w przyszłości przed nastąpieniem innej czynności. Future Perfect stosuje się również by zasygnalizować, że coś wydarzy się w przyszłości przed jakimś określonym czasem. Czyli podsumowując Future Perfect wskazuje nam na to, że w pewnym momencie przyszłości jakaś czynność będzie już wykonana.

By next November, I will have received my promotion.
By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
I am not going to have finished this test by 3 o'clock.
Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.
By the time I finish this course, I will have taken ten tests.
How many countries are you going to have visited by the time you turn 50?

2. Future Perfect używamy ponadto z Non-Continuous Verbs (czasownikami nieciągłymi) oraz nieciągłym użyciem Mixed Verbs do wyrażenia, że jakaś czynność będzie trwała w sposób ciągły w przyszłości do czasu rozpoczęcia się innej czynności, która również miała miejsce w przyszłości. I will have been in London for six months by the time I leave.
3. Future Perfect używamy również do wyrażenia przypuszczenia, że jakaś czynność została już wykonana. Ann will have arrived by now. - Anna z pewnością już przybyła.

OKREŚLNIKI CZASU

by
do...
by now
już, do teraz
by the end of...
do końca...
yet
jeszcze


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM
330 Grammar Topics
Englishpage.com
Future Perfect Continuous - Angielski Czas Przyszły Dokonany Ciągły

Future Perfect Continuous (Progressive) to angielski czas przyszły dokonany ciągły, jego konstrukcja bardzo przypomina konstrukcję takich czasów jak Present Perfect Continuous czy Past Perfect Continuous z tą tylko różnicą, że czasownik posiłkowy to have stawiany jest po czasowniku modalnym will i we wszystkich osobach przyjmuje on postać have.

By the next Friday they will have been living in London for ten years. -
Od następnego piątku oni będą mieszkali w Londynie już przez dziesięć lat.
Sposób konstrukcji tego czasu jest następujący: po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) stawiamy czasownik modalny will, następnie czasownik posiłkowy to have w czasie Future Simple (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, przy odmianie przez osoby we wszyskich osobach otrzymamy konstrukcję will have), następnie stawiamy imiesłów bierny czasownika to be (been) oraz czasownik właściwy w postaci imiesłowu czynnego (czasownik z końcówką -ing).

Przykład zdania:

In the June I will have been studying here for 2 years. W czerwcu będę studiował tutaj już od dwóch lat.

Przykład odmiany czasownika to work w czasie Future Perfect Continuous :

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will have been working We will have been working
You will have been working You will have been working
He, She, It will have been working They will have been working

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w następujący sposób:

WILL + HAVE + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + will have been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + will have been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I will have been sleeping.
You will have been sleeping.
He will have been sleeping.
She will have been sleeping.
It will have been sleeping.
We will have been sleeping.
You will have been sleeping.
They will have been sleeping.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Future Perfect Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej not pomiędzy czasownik modalny will i czasownik posiłkowy have. Możemy również używać skróconych form will not = won't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

WILL + NOT + HAVE + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They +will + not + have + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It +will + not + have + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I will not have been sleeping.
You will not have been sleeping.
He will not have been sleeping.
She will not have been sleeping.
It will not have been sleeping.
We will not have been sleeping.
You will not have been sleeping.
They will not have been sleeping.

C. Pytania:

Aby utworzyć pytanie w czasie Future Perfect Continuous należy przestawić poprzez inwersję czasownik modalny-operator will przed podmiot zgodnie z poniższą konstrukcją:

WILL + SUBJECT + HAVE + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They.

Will I, We, You, They + have + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Will He, She, It + have + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Will I have been sleeping?
Will You have been sleeping?
Will He have been sleeping?
Will She have been sleeping?
Will It have been sleeping?
Will We have been sleeping?
Will You have been sleeping?
Will They have been sleeping?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I will not have I won't have We will not have We won't have
You will not have You won't have You will not have You won't have
He, She, It will not have He, She, It won't have They will not have They won't have

 

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Future Perfect Continuous używamy gdy:

1. chcemy wyrazić, że w określonym momencie w przyszłości zakończy się okres trwania jakiejś czynności. Używamy w tym celu takich określników czasu jak: "For five minutes," "For two weeks," "In the Friday", By the next Sunday". W przypadku Future Perfect Continuous w odróżnieniu od Present Parfect Continuous okres trwania czynności zakończy się w ustalonym punkcie przyszłości lub tuż przed nim.

They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives.
She is going to have been working at that company for three years when it finally closes.
James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.
How long will you have been studying when you graduate?
We are going to have been driving for over three days straight when we get to Anchorage.
A: When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year?
B: No, I will not have been living here that long.


2. Future Perfect Continuous używa się również do pokazania skutków i efektów czynności wyrażonej w tym czasie na inną czynność, która nastąpi w przyszłości.

Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
Claudia's English will be perfect when she returns to Germany because she will have been studying English in the United States for over two years.
Tammy will be very tired when she comes home, because she will have been flying over 24 hours.

Pamiętaj aby nie stosować Future Perfect Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

Pamiętaj aby nie używać Future Perfect Continuous z Time Clauses (when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, etc.) zamiast Future Continuous stosujemy wtedy , Present Perfect Continuous.

OKREŚLNIKI CZASU

for two hours
przez dwie godziny
in the Friday
w piątek (minie)
by the next Sunday
w przyszła Niedzielę minie, od przyszłej Niedzieli
by the next week
w przyszłym tygodniu minie, od przyszłego tygodnia

Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com

Future Simple - Angielski Czas Przyszły Prosty.

Future Simple to angielski czas przyszły prosty, jak sama nazwa wskazuje służy on do tworzenia zdań w czasie przyszłym.

Sposób konstrukcji tego czasu jest stosunkowo prosty: wystarczy, że po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) postawimy czasownik modalny will (w każdej osobie przyjmuje taką samą postać), a następnie właściwy czasownik w bezokoliczniku bez partykuły to.
Użycie czasu nie powinno również sprawiać uczącym się angielskiego większego problemu. Najogólniej stosuje się ten czas gdy mówimy o czynności niezaplanowanej lub czynności niezależnej od woli wykonawcy, która ma wydarzyć się w przyszłości.

What would you like to drink?
'I will have a mineral water, please.'
Co chciałbyś się napić? Poproszę wodę mineralną.
(dosłownie tłumacząc: Będę miał wodę mineralną, proszę)

Należy zwrócić uwagę, że do tworzenia zdań w czasie przyszłym prostym stosuje się w języku angielskim również parafrazę to be going to - zamierzam coś zrobić. Więcej o tej konstrukcji w oddzielnym artykule.

Liczba pojedyncza
I will help you later. Pomogę ci później.
You will help me later. Pomożesz mi później .
He, She, It will help me later. On, Ona, Ono pomoże mi później.

 

Liczba mnoga
We will help you later. Pomożemy ci później.
You will help me later. Pomożecie mi później.
They will help me later. Oni pomogą nam później.

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I + will + verb in simple form Podmiot + will + czasownik w bezokoliczniku bez partykuły to.
(czyli gdy bezokolicznik ma postać to write to używamy jedynie write bez to)
You
He
She
It

Liczba mnoga
We + will + verb in simple form Podmiot + will + czasownik w bezokoliczniku bez partykuły to.
(czyli gdy bezokolicznik ma postać to write to używamy jedynie write bez to)
You
They

Przykłady odmian:

I will help.
You will help.
He will help.
She will help.
It will help.

We will help.
You will help.
They will help.

Istnieje również możliwośc użwyania skróconej formy czasownika modalnego will = 'll.

Przykłady odmian:

I'll help.
You'll help.
He'll help.
She'll help.
It'll help.

We'll help.
You'll help.
They'll help.

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Future Simple towrzymy przy użyciu partykuły przeczącej not, którą wstawiamy pomiędzy czasownik modalny will i czasownik właściwy.

Liczba pojedyncza
I will + not + verb in simple form Podmiot + will + not + czasownik w bezokoliczniku bez partykuły to.
(czyli gdy bezokolicznik ma postać to write to używamy jedynie write bez to)
You
He
She
It

Liczba mnoga
We will + not + verb in simple form Podmiot + will + not + czasownik w bezokoliczniku bez partykuły to.
(czyli gdy bezokolicznik ma postać to write to używamy jedynie write bez to)
You
They

Przykłady odmian:

I will not help.
You will not help.
He will not help.
She will not help.
It will not help.

We will not help.
You will not help.
They will not help.

W tym przypadku również istnieje możliwość utworzenia skróconej formy z czasownika modalnego will not = won't. Poniżej przykład takiej odmiany.

Przykłady odmian:

I won't help.
You won't help.
He won't help.
She won't help.
It won't help.

We won't help.
You won't help.
They won't help.

C. Pytania:

Pytania podobnie jak w przypadku większości angielskich czasów tworzymy przez inwersję stawiając czasownik modalny will przed podmiotem. Poniżej szczegółowe przykłady:

 

Liczba pojedyncza
Will I + verb in simple form? Will + podmiot + czasownik w bezokoliczniku bez partykuły to.
(czyli gdy bezokolicznik ma postać to write to używamy jedynie write bez to)
Will You
Will He
She
It
+ verb in simple form? Will + podmiot + czasownik w bezokoliczniku bez partykuły to.
(czyli gdy bezokolicznik ma postać to write to używamy jedynie write bez to)

Liczba mnoga
Will We + verb in simple form? Will + podmiot + czasownik w bezokoliczniku bez partykuły to.
(czyli gdy bezokolicznik ma postać to write to używamy jedynie write bez to)
Will You
Will They

Przykłady odmian:

Will I help?
Will You help?
Will He help?
Will She help?
Will It help?

Will We help?
Will You help?
Will They help?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Future Simple używamy gdy:
1.Future Simple najczęściej używamy do wyrażania spontanicznej czynności. Mówiąc prościej stosujemy ten czas gdy podczas rozmowy czy zaistniałej sytuacji deklarujemy wykonanie lub nie wykonanie czegoś czego wcześniej nie planowaliśmy. "Will" często sugeruje nam, że czynność o której jest mowa będzie wykonana w sposób spontaniczny. W takim przypadku używamy "Will" nie tylko do składania obietnic, ale również gdy narzekamy na coś lub gdy zadajemy komuś pytanie, które właśnie przyszło nam na myśl. Oczywiście czas ten musi odnosić się do czynności przyszłej.

I will send you the information when I get it.
I will translate the email, so Mr. Smith can read it.
Will you help me move this heavy table?
Will you make dinner?
I will not do your homework for you.
I won't do all the housework myself!
A: I'm really hungry.
B: I'll make some sandwiches.
A: I'm so tired. I'm about to fall asleep.
B: I'll get you some coffee.
A: The phone is ringing.
B: I'll get it.

 

2. Future Simple używamy również gdy mówimy o czynności przyszłej, niezależnej od woli wykonawcy tej czynności. She will get to the bus stop in ten minutes.
3. Bardzo często używa się czasu Future Simple do wyrażania obietnicy zrobienia czegoś w przyszłości.

I will call you when I arrive.
If I am elected President of the United States, I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.
I promise I will not tell him about the surprise party.
Don't worry, I'll be careful.
I won't tell anyone your secret.OKREŚLNIKI CZASU

tomorrow
jutro
next week
w następnym tygodniu
next year
w przyszłym roku
next Sunday
w nadchodzącą Niedzielę
in the fallowing week
w przyszłym tygodniu

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.comPast Continuous - Angielski Czas Przeszły Ciągły

Past Continuous to angielski czas przeszły ciągły, jest on obok czasu Past Simple jednym z angielskich czasów używanych do wyrażania przeszłości. Jego użycie i zastosowanie jest bardzo podobne do czasu Present Continuous z tym wyjątkiem, że jak sama nazwa wskazuje Past Continuous służy do wyrażania czynności przeszłych. Odpowiada on polskiemu trybowi niedokonanemu, tzn. pozwala na opisanie czynności która rozpoczęła się w przeszłości jednak nie wiemy kiedy czynność ta się zakończyła.

Yesterday Michael and Sue played tennis. They began at 5 pm and finished at 6 pm.
So, at 5.30 pm they were playing tennis.

Sposób konstrukcji tego czasu bardzo przypomina konstrukcję czasu Present Continuous z tym wyjątkiem, że czasownik to be występuje tutaj w czasie przeszłym. A więc, czas Past Continuous tworzymy za pomocą czasownika to be (być) w czasie przeszłym odmienionego do odpowiedniej formy oraz present participle (imiesłów czynny czasownika). Present Participle to najprościej czasownik + końcówka ing.

Przykład zdania:

We were playing chess. Graliśmy w szachy.
(zdanie sugeruje nam, że byliśmy w trakcie wykonywania czynności.)

Przykład odmiany czasownika TO BE w czasie przeszłym :

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I was We were
You were You were
He, She, It was They were

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w bardzo prosty sposób łącząc

TO BE W CZASIE PRZESZŁYM + PRESENT PARTICIPLE

I, He, She, It + was + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + were + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I was eating.
You were working.
He was driving.
She was teaching.
It was raining.
We were reading.
You were running.
They were writing.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Past Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy odpowiednio odmienioną formę przeszłą czasownika to be oraz present participle (imiesłów czynny).

TO BE W CZASIE PRZESZŁYM + NOT + PRESENT PARTICIPLE

I, He, She, It + was + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + were + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I was not eating.
You were not working.
He was not driving.
She was not teaching.
It was not raining.
We were not reading.
You were not running.
They were not writing.

C. Pytania:

W angielskim możemy wyróżnić dwa rodzaje pytań: questions YES/NO (pytania TAK/NIE) oraz questions with Wh- (pytania z Wh-). Pytania towrzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia przeszłej formy czasownika to be przed podmiot.

TO BE W PRZESZŁOŚCI (was, were) + SUBJECT (I, You, He, She,etc.) +
PRESENT PARTICIPLE ?

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They, a To Be oznacza odpowiednią przeszłą formę czasownika być.

Was I, He, She, It + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Are We, You, They + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Was I eating?
Were you working?
Was he driving?
Was she teaching?
Was it raining?
Were we reading?
Were you running?
Were they writing?

Wh- questions to rodzaj pytań w przypadku których przed powyższą konstrukcją umieszczamy dodatkowo słowa takie jak: What, Why, Where, When, etc.

Przykłady zdań z Wh-:

What was I eating?
Why were you crying?
Where was he going?
When was she arriving?
Why was it sleeping?
When were we leaving?
Where were you running?
Why were they fighting?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I was not I wasn't We were not We weren't
You were not You weren't You were not You weren't
He, She, It was not He, She, It wasn't They were not They weren't

E. Pytanio-przeczenia

Aby utworzyć pytanio-przeczenie należy w konstrukcji zdania pytającego zamiast zwykłego operatora To Be użyć jego przeszłej skróconej formy. Poniżej przykład konstrukcji:

Wasn't I eating?
Weren't you working?
Wasn't he driving?
Wasn't she teaching?
Wasn't it raining?
Weren't we reading?
Weren't you running?
Weren't they writing?

Skrócona forma zaprzeczonego operatora (jak Weren't, Wasn't) w takich pytaniach nabiera znaczenia Czyż nie...?!

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Past Continuous używamy gdy:
1. chcemy wskazać, że jakaś czynność trwająca przez dłuższy czas w przeszłości została przerwana. Do wyrażenia krótszej czynności używamy z reguły Past Simple, a do wyrażenia dłuższej, będącej niejako tłem zdarzenia Past Continuous.

I was watching TV when she called.
When the phone rang, she was writing a letter.
While we were having the picnic, it started to rain.
What were you doing when the earthquake started?
I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm.
Sammy was waiting for us when we got off the plane.
A: What were you doing when you broke your leg?
B: I was snowboarding.

2. Past Continuous używamy podobnie jak w punkcie 1 z tą jednak różnicą, że zamiast krótkszej czynności przerywającej dłuższą wyrażonej w Past Simple używamy dokładnego określenia czasu.

UWAGA! Użycie określenia czasu w przypadku Past Simple informowało nas o momencie w którym dana czynność się rozpoczęła lub zakończyła natomiast w przypadku Past Continuous podany czas jedynie przerywa trwającą czynność.
Last night at 6 PM, I was eating dinner.
At midnight, we were still driving through the desert.
Yesterday at this time, I was sitting at my desk at work.

Last night at 6 PM, I ate dinner.
Zacząłem jeść kolację o 18:00.
Last night at 6 PM, I was eating dinner.
Zacząłem jeść kolację wcześniej, a o 18:00 byłem w trakcie wykonywania tej czynności.
3. mówimy o 2 czynnościach odbywających się w przeszłości równolegle względem siebie, używając do wyrażenia tego jednego zdania. I was studying while he was making dinner.
While Ellen was reading, Tim was watching television.
Were you listening while he was talking?
I wasn't paying attention while I was writing the letter, so I made several mistakes.
What were you doing while you were waiting?
Thomas wasn't working, and I wasn't working either.
They were eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
4. Past Continuous używamy również jako tła innego zdarzenia wyrażonego w czasie Past Simple. Do opisu atmosfery towarzyszącej innemu zdarzeniu z przeszłości. When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service.
6. Czas Past Continuous ze zwrotami takimi jak "always - zawsze" lub "constantly - ciągle " wyraża idee systematycznego występowania w przeszłości jakiegoś irytującego lub szokującego zdarzenia. W tym przypadku znaczenie jest bardzo podobne do znaczenia wyrażenia "used to", ale wyraża bardziej negatywne emocje. Zwroty always, constantly wstawiamy pomiędzy be, a present participle. She was always coming to class late.
He was constantly talking. He annoyed everyone.
I didn't like them because they were always complaining.

Pamiętaj aby nie stosować Present Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

Zwróć również uwagę na użycie While i When. To pierwsze stosujemy z reguły przed zdaniami w czasie Past Continuous ze względu na to, że wyraża ideę trwania jakiegoś zdarzenia przez dłuższy czas natomiast When choć może być stosowany w obu przypadkach częściej używa się przed zdaniami w czasie Past Simple.

OKREŚLNIKI CZASU

Last night at 6 PM
Ostatniego wieczoru o 18:00
At midnight
O północy
Yesterday at this time
Wczoraj o tej godzinie
This morning
Tego ranka
This week
W tym tygodniu
At 6:00 yesterday
Wczoraj o 6:00
When *
Kiedy
While

Podczas gdy

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com


Past Perfect - Angielski Czas Przeszły Dokonany

Past Perfect to angielski czas przeszły dokonany, jego konstrukcja bardzo przypomina konstrukcję czasu Present Perfect z tą tylko różnicą, że czasownik operator to have jest odmieniany w czasie przeszłym i przyjmuje formę had.

Sposób konstrukcji tego czasu jest następujący: po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) stawiamy operator to have w czasie Past Simple (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, należy go odmienić odpowiednio przez osoby zgodnie z zasadami odmiany w Past Simple), a następnie stawiamy właściwy czasownik w III formie (Past Participle - Imiesłów Bierny). Należy zauważyć, że operator to have w czasie Past Simple w każdej osobie przyjmuje postać had . Imiesłów bierny w sposób regularny towrzy się poprzez dodanie końcówki -ed podobnie jak przy tworzeniu II formy dla czasu Past Simple, jednak dużo ważnych czasowników posiada nieregularną III formę. Aby dobrze nauczyć się konstrukcji czasu Past Perfect należy wcześniej nauczyć się listy głównych czasowników nieregularnych wraz z ich imiesłowami biernymi.

Przykład odmiany czasownika to write w czasie Past Perfect. Imiesłów bierny od czasownika to write jest nieregularny: written.

Liczba pojedyncza
I had written. Ja napisałem.
You had written. Ty napisałeś.
He, She, It had written. On, Ona, Ono napisał.

 

Liczba mnoga
We had written. My napisaliśmy.
You had written. Wy napisaliście.
They had written. Oni napisali..

Pamiętaj, że operator to have w czasie Past Simple przyjmuje postać had.

Poniżej prezentujemy schemat tworzenia regularnych III form czasownika stosowanych przy konstrukcji zdań w czasie Past Perfect.

Jeżeli czasownik kończy się...
Aby utworzyć III formę czasownika...
Przykład
Tłumaczenie
e
dodajemy końcówkę -D
live - lived
żyje -żył
spółgłoska + y
zamieniamy y na i oraz dodajemy -ED
cry - cried
płacze - płakał
1 samogłoska + 1 spółgłoska
(ale nie w,y)
podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ED
tap - tapped
stuka - stukał
w innych przypadkach
dodajemy końcówkę -ED
boil - boiled
gotuje - gotował

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I + had + Past Participle. Podmiot + had + Imiesłów Bierny (III forma)
You
He
She
It

Liczba mnoga
We + had + Past Participle. Podmiot + had + Imiesłów Bierny (III forma)
You
They

Przykłady odmian:

You had studied English before you moved to New York. -
Nauczyłeś się angielskiego zanim przeprowadziłeś się do Nowego Yorku.
He had gone home before John arrived at the party. -
Poszedł do domu zanim Jan dotarł na przyjęcie.
She had had a lot of boyfirends before she was married. -
Miała wielu chłopaków, zanim wyszła za mąż.

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Past Perfect tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej not pomiędzy operator to have odmieniony w czasie Past Simple oraz III formę czasownika (Past Participle - Imiesłów Bierny). Możemy również używać skróconych form had not = hadn't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

Liczba pojedyncza
I + had +not + Past Participle. Podmiot + had + not + Imiesłów Bierny (III forma).
You
He
She
It

Liczba mnoga
We + had +not + Past Participle. Podmiot + had + not + Imiesłów Bierny (III forma).
You
They

Jeszcze raz przypominamy tworzenie skróconych form:

had not hadn't

Przykłady odmian:
You had not studied English before you moved to New York. -
Nie nauczyłeś się angielskiego, zanim przeprowadziłeś się do Nowego Yorku.
Julia had not come to the party by seven o'clock. -
Julia nie przyszła na przyjęcie przed siódmą.

I had not had many girlfirends befor I knew her. -
Nie miałem wielu dziewczyn, zanim poznałem ją.

C. Pytania:

Aby natomiast utworzyć pytanie w czasie Past Perfect należy przestawić poprzez inwersję operator to have przed podmiot. Dokładniej tworzenie pytań obrazuje poniższa tabela:

Liczba pojedyncza
Had I + Past Participle? Had + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?
You
He
She
It

Liczba mnoga
Had We + Past Participle? Had + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?
You
They

Przykłady odmian:

Had you studied English before you moved to New York? -
Czy nauczyłeś się angielskiego, zanim przeprowadziłeś się do Nowego Yorku?
Had you traveled a lot in England before you went to Poland? -
Czy podróżowałeś dużo po Anglii, zanim pojechałeś do Polski?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Past Perfect używamy gdy:
1. mówimy o czynnościach tak zwanych zaprzeszłych, tzn. gdy chcemy wyrazić, że jakieś wydarzenie nastąpiło przed inną czynnością mającą miejsce w przeszłości. Zdarza się również, że czasu Past Perfect używa się do zaznaczenia, że jakieś wydarzenie miało miejsce przed określonym czasem w przeszłości. (stosujemy wtedy określnika by... np. by six o'clock). By lepiej zobrazować użycie czasu przedstawimy to na przykładzie.
Mamy 2 zdania w czasie Past Simple:
I went to see the movie. oraz We discussed the movie in class.
W takim przypadku nie wiemy w jakiej kolejności w przeszłości następowały te wydarzenia. Jeżeli kolejność powyższych czynności jest dla nas istotna musimy użyć w przypadku jednej z nich czasu Past Perfect w ten sposób zaznaczymy, że czynność wyrażona czasem Past Perfect następiła przed czynnością wyrażoną czasem Past Simple.
I went to see the movie. We had discussed it in class. -
Poszliśmy obejrzeć film. Rozmawialiśmy o nim wcześniej w klasie.

I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai.
I did not have any money because I had lost my wallet.
Tony knew Istanbul so well because he had visited the city several times.
Had Susan ever studied Thai before she moved to Thailand?
She only understood the movie because she had read the book.
Kristine had never been to an opera before last night.
We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance.
A: Had you ever visited the U.S. before your trip in 2006?
B: Yes, I had been to the U.S. once before.

 

2. Past Perfect używamy ponadto z Non-Continuous Verbs (czasownikami nieciągłymi) oraz nieciągłym użyciem Mixed Verbs do wyrażenia, że jakaś czynność rozpoczęła się w przeszłości i trwała w sposób ciągły do czasu rozpoczęcia się innej czynności, która również miała miejsce w przeszłości. We had had that car for ten years before it broke down.
By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.
They felt bad about selling the house because they had owned it for more than forty years.
 
 
 

OKREŚLNIKI CZASU

by
do..., przed...
by six o'clock
przed szóstą
before
przed
after
po


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com


Past Perfect Continuous - Angielski Czas Przeszły Dokonany Ciągły

Past Perfect Continuous (Progressive) to angielski czas przeszły dokonany ciągły, jego konstrukcja jest bardzo podobna do czasu Present Perfect Continuous z tą tylko różnicą, że czasownik operator to have jest odmieniany w czasie przeszłym i przyjmuje formę had. Najogólniej czas ten stosuje się gdy chcemy wyrazić uprzedniość czynności w stosunku do innej czynności w przeszłości z zaznaczeniem ciągłości trwania tej czynności.

Yesterday morning the ground was wet. It had been raining. -
Wczoraj rano ziemia była mokra. Padało (zanim zobaczyłem, że ziemia była mokra).
Sposób konstrukcji tego czasu polega na postawieniu po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) czasownika posiłkowego to have odmienionego w czasie Past Simple (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, należy go odmienić odpowiednio przez osoby zgodnie z zasadami odmiany w Past Simple) następnie imiesłowu biernego czasownika to be (been) oraz czasownika właściwego w postaci imiesłowu czynnego (czasownik z końcówką -ing).

Przykład zdania:

She had been waiting there for two hours when he finally arrived. Ona czekała tam od dwóch godzin kiedy on w końcu przyszedł.

Przykład odmiany czasownika to write w czasie Past Perfect Continuous :

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I had been writing We had been writing
You had been writing You had been writing
He, She, It had been writing They had been writing

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w bardzo prosty sposób łącząc

HAD + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + had been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + had been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I had been sleeping.
You had been sleeping.
He had been sleeping.
She had been sleeping.
It had been sleeping.
We had been sleeping.
You had been sleeping.
They had been sleeping.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Past Perfect Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy odpowiednio odmienioną formę czasownika posiłkowego to have, która w przypadku tego konkretnego czasu przyjmuje postać "had" , a imiesłów bierny czasownika to be przyjmujący postać been.

HAD + NOT + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + had + not + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + had + not + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I had not been sleeping.
You had not been sleeping.
He hadnot been sleeping.
She had not been sleeping.
It had not been sleeping.
We had not been sleeping.
You had not been sleeping.
They had not been sleeping.

C. Pytania:

Pytania towrzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia odpowiednio odmienionej formy czasownika posiłkowego to have (had) przed podmiot.

HAD + SUBJECT + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They.

Had I, We, You, They + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Had He, She, It + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Had I been sleeping?
Had You been sleeping?
Had He been sleeping?
Had She been sleeping?
Had It been sleeping?
Had We been sleeping?
Had You been sleeping?
Had They been sleeping?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I had not I hadn't We had not We hadn't
You had not You hadn't You had not You hadn't
He, She, It had not He, She, It hadn't They had not They hadn't

 

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Past Perfect Continuous używamy gdy:

1. mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała w sposób nieprzerwany do momentu rozpoczęcia się innej czynności, która również miała miejsce w przeszłości. Do wyrażenia ciągłości trwania czynności w czasie Past Perfect Continuous używa się określników takich jak: "For five minutes" czy "for two weeks". Inaczej ujmując czas Present Perfect Continuous wyraża uprzedniość czynności ciągłej w stosunku do jakiejś innej czynności w przeszłości. Czasu tego z reguły używa się w zdaniach złożonych z dwóch zdań podrzędnych połączonych spójnikiem "when - kiedy".

PAST PERFECT CONTINUOUS + WHEN + PAST SIMPLE

They had been talking for over an hour before Tony arrived.
She had been working at that company for three years when it went out of business.
How long had you been waiting to get on the bus?
Mike wanted to sit down because he had been standing all day at work.
James had been teaching at the university for more than a year before he left for Asia.
A: How long had you been studying Turkish before you moved to Ankara?
B: I had not been studying Turkish very long.


2. Past Perfect Continuous używa się również do pokazania skutków i efektów czynności wyrażonej w tym czasie na inną czynność w przeszłości.

Jason was tired because he had been jogging.
Sam gained weight because he had been overeating.
Betty failed the final test because she had not been attending class.

Pamiętaj aby nie stosować Past Perfect Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

OKREŚLNIKI CZASU

for two hours
przez dwie godziny

Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com

Past Simple - Angielski Czas Przeszły Prosty

Past Simple to angielski czas przeszły prosty, jak sama nazwa wskazuje służy on do tworzenia zdań w czasie przeszłym.

Sposób konstrukcji tego czasu jest bardzo prosty: wystarczy, że po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) postawimy czasownik w tzw. II formie (może być ona tworzona w sposób regularny lub w przypadku niektórych czasowników w sposób nieregularny). W języku angielskim w odróżnieniu od języka polskiego czasownik nie ulega odmiania przez osoby co jest dużym ułatwieniem.

Liczba pojedyncza
I arrived from the airport at 8:00. Ja przyjechałem z lotniska o 8:00.
You arrived from the airport at 8:00. Ty przyjechałeś z lotniska o 8:00.
He, She, It arrived from the airport at 8:00. On, Ona, Ono przyjechał z lotniska o 8:00.

 

Liczba mnoga
We arrived from the airport at 8:00. My przyjechaliśmy z lotniska o 8:00.
You arrived from the airport at 8:00. Wy przyjechaliście z lotniska o 8:00.
They arrived from the airport at 8:00. Oni przyjechali z lotniska o 8:00.

 

Pamiętaj, że nie wszystkie czasowniki w czasie past simple tworzy się w sposób regularny dodając końcówkę -ed. Isnieje spora liczba wyjątków, które mają nieregularne formy.

Poniżej prezentujemy schemat tworzenia regularnych II form czasownika stosowanej przy konstrukcji zdań twierdzących w czasie Past Simple.

Jeżeli czasownik kończy się...
Aby utworzyć II formę czasownika...
Przykład
Tłumaczenie
e
dodajemy końcówkę -D
live - lived
żyje -żył
spółgłoska + y
zamieniamy y na i oraz dodajemy -ED
cry - cried
płacze - płakał
1 samogłoska + 1 spółgłoska
(ale nie w,y)
podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ED
tap - tapped
stuka - stukał
w innych przypadkach
dodajemy końcówkę -ED
boil - boiled
gotuje - gotował


Lista nieregularnych czasowników wraz z odpowiednimi formami w czasie Past Simple. >>>

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I   + verb in II form   Podmiot + czasownik w drugiej formie.
(z reguły dodajemy -ED lub stosujemy odpowiednią formę nieregularną)
You
He
She
It

Liczba mnoga
We   + verb in II form   Podmiot + czasownik w drugiej formie.
(z reguły dodajemy -ED lub stosujemy odpowiednią formę nieregularną)
You
They

Przykłady odmian:

Odmiana czasownika regularnego
Odmiana czasownika nieregularnego
To Have
To Be
Czasowniki Modalne

I worked.
You worked.
He worked.
She worked.
It worked.

We worked.
You worked.
They worked.

I saw.
You saw.
He saw.
She saw.
It saw.

We saw.
You saw.
Theysaw.

I had.
You had.
He had.
She had.
It had.

We had.
You had.
They had.

I was.
You were.
He was.
She was.
It was.

We were.
You were.
They were.

I could go.
You could go.
He could go.
She could go.
It could go.

We could go.
You could go.
They could go.

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Past Simple towrzymy przy użyciu czasownika to do odmienionego do formy Past Simple oraz partykuły przeczącej not. Należy zuważyć że to do jest czasownikiem nieregularnym. II forma ma postać did, a więc przeczenie będzie wyglądać did not. Możemy również użyć skróconej form did not = didn't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

Liczba pojedyncza
I   did + not + verb in simple form   Podmiot + did + not +
czasownik w formie podstawowej.
You
He
She
It

Liczba mnoga
We   did + not + verb in simple form   Podmiot + did + not +
czasownik w formie podstawowej.
You
They

UWAGA! Należy zauważyć, że w przeczeniach czasownik po did jest w formie podstawowej.

Przykłady odmian:

Odmiana czasownika regularnego
To Have
To Be
Czasowniki Modalne

I didn't work.
You didn't work.
He didn't work.
She didn't work.
It didn't work.

We didn't work.
You didn't work.
They didn't work.

I didn'thave.
You didn't have.
He didn'thave.
She didn'thave.
It didn't have.

We didn'thave.
You didn't have.
They didn't have.

I was not.
You were not.
He was not.
She was not.
It was not.

We were not.
You were not.
They were not.

I could not go.
You could not go.
He could not go.
She could not go.
It could not go.

We could not go.
You could not go.
They could not go.

 

C. Pytania:

W przypadku pytań podobnie jak w przypadku przeczeń wykorzystamy odpowiednio odmieniony czasownik to do w formie did, który tym razem poprzez inwersję zostanie postawiony przed podmiotem. Zdania pytające w czasie Present Simple tworzymy więc wedle poniższego schematu:

 

Liczba pojedyncza
Did   I   + verb in simple form?   Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej?
Did You
Did He
She
It
+ verb in simple form? Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej?

Liczba mnoga
Did   We   + verb in simple form?   Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej?
Did You
Did They

Przykłady odmian:

Odmiana zwykłego czasownika
To Have
To Be
Czasowniki Modalne

Did I work?
Did you work?
Did he work?
Did she work?
Did it work?

Did we work?
Did you work?
Did they work?

Did I have?
Did you have?
Did he have?
Did she have?
Did it have?

Did we have?
Did you have?
Did they have?

Was I?
Were you?
Was he?
Was she?
Was it?

Were we?
Were you?
Were they?

Could I go?
Could you go?
Could he go?
Could she go?
Could it go?

Could we go?
Could you go?
Could they go?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Past Simple używamy gdy:
1. mówimy o zdarzeniu, które rozpoczęło się i zakończyło w ściśle określonej przeszłości. Mówiący nie musi podawać dokładnego określenia czasu musi on natomiast znajdować się w domyśle.

I saw a movie yesterday.
I didn't see a play yesterday.
Last year, I traveled to Japan.
Last year, I didn't travel to Korea.
Did you have dinner last night?
She washed her car.
He didn't wash his car.

2. chcemy wymienić serię zdarzeń jakie miały miejsce w przeszłości, warunkiem jest aby te zdarzenia zakończyły się w przeszłości. Ich kolejność jest zgodna z kolejnością w jakiej wymieniamy poszczególne zdarzenia. I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
3. Czas Past Simple może być również użyty do wyrażenia trwania jakiejś czynności w przeszłości pod warunkiem, że okres czasu w którym miała miejsce ta czynność rozpoczął się i zakończył w przeszłości. Jest to z reguły dłuższa czynność określona następującymi określnikami czasu: for two years, for five minutes, all day, all year, etc.

I lived in Brazil for two years.
Shauna studied Japanese for five years.
They sat at the beach all day.
They did not stay at the party the entire time.
We talked on the phone for thirty minutes.
A: How long did you wait for them?
B: We waited for one hour.

4. chcemy powiedzieć o naszych przyzwyczajeniach z przeszłości pod warunkiem, że nie mają one żadnego związku z teraźniejszością. Użycie to jest podobne do znaczenia zwrotu "used to". Aby podkreślić fakt, że są to nasze przyzwyczajenia z przeszłości używamy następujących określników: always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. I studied French when I was a child.
He played the violin.
He didn't play the piano.
Did you play a musical instrument when you were a kid?
She worked at the movie theater after school.
They never went to school, they always skipped class.
5. Past Simple używamy również gdy chcemy powiedzieć o faktach lub uogólnieniach odnoszących się do przeszłości i nie mających związku z teraźniejszością. W tym przypadku również znaczenie jest zbliżone do "used to" She was shy as a child, but now she is very outgoing.
He didn't like tomatoes before.
Did you live in Texas when you were a kid?
People paid much more to make cell phone calls in the past.

OKREŚLNIKI CZASU

yesterday
wczoraj
last night
ostatniej nocy
last week
w zeszłym tygodniu
last month
w zeszłym miesiącu
last year
w zeszłym roku
two years ago
dwa lata temu
a year ago
rok temu
before
wcześniej, w przeszłości
when I was a child
kiedy byłem dzieckiem
when I was younger
gdy byłem młodszy

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com


Present Continuous - Angielski Czas Teraźniejszy Ciągły.

Present Continuous jest to jeden z podstawowoych czasów w języku angielskim od którego najczęściej zaczynamy naukę. Jest to jeden z czasów teraźniejszych, opisuje on wydarzenia mające aktualnie miejsce.

Czas Present Continuous tworzymy za pomocą czasownika to be (być) w odpowiedniej formie oraz present participle (imiesłów czynny czasownika). Present Participle to najprościej czasownik + końcówka ing.

Przykład zdania:

We are playing chess. Gramy w szachy. (w momencie gdy o tym mówimy.)

Przykład odmiany czasownika TO BE:

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I am We are
You are You are
He, She, It is They are

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w bardzo prosty sposób łącząc

TO BE + PRESENT PARTICIPLE

I + am + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + is + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + are + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I am eating.
You are working.
He is driving.
She is teaching.
It is raining.
We are reading.
You are running.
They are writing.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Present Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy odpowiednio odmieniony czasownik to be oraz present participle (imiesłów czynny).

TO BE + NOT + PRESENT PARTICIPLE

I + am + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + is + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + are + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I am not eating.
You are not working.
He is not driving.
She is not teaching.
It is not raining.
We are not reading.
You are not running.
They are not writing.

C. Pytania:

W angielskim możemy wyróżnić dwa rodzaje pytań: questions YES/NO (pytania TAK/NIE) oraz questions with Wh- (pytania z Wh-). Pytania towrzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia odpowiedniej formy czasownika to be przed podmiot.

TO BE (am, are, is) + SUBJECT (I, You, He, She,etc.) + PRESENT PARTICIPLE ?

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They, a To Be oznacza odpowiednią formę czasownika być.

Am I + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Is He, She, It + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Are We, You, They + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Am I eating?
Are you working?
Is he driving?
Is she teaching?
Is it raining?
Are we reading?
Are you running?
Are they writing?

Wh- questions to rodzaj pytań w przypadku których przed powyższą konstrukcją umieszczamy dodatkowo słowa takie jak: What, Why, Where, When, etc.

Przykłady zdań z Wh-:

What am I eating?
Why are you crying?
Where is he going?
When is she arriving?
Why is it sleeping?
When are we leaving?
Where a re you running?
Why are they fighting?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I am I'm We are We're
You are You're You are You're
He, She, It is He's, She's, It's They are They're

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I am not I'm not We are not We aren't
You are not You aren't You are not You aren't
He, She, It is not He, She, It isn't They are not They aren't

E. Pytanio-przeczenia

Aby utworzyć pytanio-przeczenie należy w konstrukcji zdania pytającego zamiast zwykłego operatora To Be użyć jego przeszłej skróconej formy. Poniżej przykład konstrukcji:

Am I not eating?
Aren't you working?
Isn't he driving?
Isn't she teaching?
Isn't it raining?
Aren't we reading?
Aren't you running?
Aren't they writing?

Skrócona forma zaprzeczonego operatora (jak Aren't, Isn't) w takich pytaniach nabiera znaczenia Czyż nie...?!

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Present Continuous używamy gdy:
1. mówimy o czynnościach które właśnie mają miejsce, w momencie mówienia o nich

I am sitting down, because I am tired.
What are you doing?

2. jesteśmy w trakcie wykonywania czynności, zaczeliśmy coś robić, ale jeszcze nie skończyliśmy She's reading in the garden.
They're not standing in the rain.
3. mówimy o czynności która ma miejsce w okresie czasu związanym z teraźniejszcością, czynność ta niekoniecznie musi być wykonywana w momencie mówienia, ważne abyśmy byli w trakcie jej wykonywania. I'm reading "The Surgeon's Mate" by Patrick O'Brian.
Sally is studying really hard for her exams this week.
4. mówimy o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości i są już przez nas zaplanowane. I am seeing my dentist on Wednesday.
Polly is coming for dinner tomorrow.
Are you doing anything tonight?
We aren't going on holiday next week.
5. Używamy również czasu Present Continuous gdy mówimy o zmianach związanych z teraźniejszością , szczególnie z czasownikami takimi jak:
get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start.
The population of the world is increasing very fast.
6. Czas Present Continuous ze zwrotami takimi jak "always - zawsze" lub "constantly - ciągle " wyraża idee systematycznego występowania jakiejś irytującej lub szokującej czynności/zdarzenia. W tym przypadku znaczenie jest bardzo podobne do znaczenia czasu Present Simple, ale wyraża bardziej negatywne emocje. Zwroty always, constantly wstawiamy pomiędzy be, a present participle. She is always coming to class late.
He is constantly talking. I wish he would shut up.
I don't like them because they are always complaining.

Pamiętaj aby nie stosować Present Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

OKREŚLNIKI CZASU

at the moment
w tym momencie
now
teraz
currently
obecnie
today
dzisiaj
this week
w tym tygodniu
this month
w tym miesiącu
tomorrow
jutro
next week
* dla zarangażowanej przyszłości, użycie 4)

w następnym tygodniu

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com

Present Perfect - Angielski Czas Teraźniejszy Dokonany

Present Perfect to angielski czas teraźniejszy dokonany, jest on trochę trudniejszy pod względem konstrukcji i zastosowania od pozostałych czasów teraźniejszych.

Sposób konstrukcji tego czasu jest następujący: po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) stawiamy operator to have (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, należy go odmienić odpowiednio przez osoby zgodnie z zasadami odmiany w Present Simple), a następnie stawiamy właściwy czasownik w III formie (Past Participle - Imiesłów Bierny). Należy zauważyć, że operator to have w 3 osobie liczby pojedyńczej przyjmuje postać has. Imiesłów bierny w sposób regularny tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed podobnie jak przy tworzeniu II formy dla czasu Past Simple, jednak dużo ważnych czasowników posiada nieregularną III formę. Aby dobrze nauczyć się konstrukcji czasu Present Perfect należy wcześniej nauczyć się listy głównych czasowników nieregularnych wraz z ich imiesłowami biernymi.

Przykład odmiany czasownika to write w czasie Present Perfect. Imiesłów bierny od czasownika to write jest nieregularny: written.

Liczba pojedyncza
I have written. Ja (już) pisałem.
You have written. Ty (już) pisałeś.
He, She, It has written. On, Ona, Ono (już) pisał.

 

Liczba mnoga
We have written. My (już) pisaliśmy.
You have written. Wy (już) pisaliście.
They have written. Oni (już) pisali..

Pamiętaj, że w 3 osobie liczby pojedynczej operator to have przyjmuje postać has.

Poniżej prezentujemy schemat tworzenia regularnych III form czasownika stosowanych przy konstrukcji zdań w czasie Present Perfect.

Jeżeli czasownik kończy się...
Aby utworzyć III formę czasownika...
Przykład
Tłumaczenie
e
dodajemy końcówkę -D
live - lived
żyje -żył
spółgłoska + y
zamieniamy y na i oraz dodajemy -ED
cry - cried
płacze - płakał
1 samogłoska + 1 spółgłoska
(ale nie w,y)
podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ED
tap - tapped
stuka - stukał
w innych przypadkach
dodajemy końcówkę -ED
boil - boiled
gotuje - gotował

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I + have + Past Participle. Podmiot + have + Imiesłów Bierny (III forma)
You
He
She
It
+ has + Past Participle. Podmiot + has + Imiesłów Bierny (III forma)

Liczba mnoga
We + have + Past Participle. Podmiot + have + Imiesłów Bierny (III forma)
You
They

Przykłady odmian:

You have seen that movie many times. - Widziałeś ten film wiele razy.
We have known him since 1995. - Znaliśmy go od 1995 roku.
He has lost his key. - Zgubił swoje klucze. (efekt nie może znaleść kluczy)

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej not pomiędzy operator to have oraz III formę czasownika (Past Participle - Imiesłów Bierny). Możemy również używać skróconych form have not = haven't oraz has not = hasn't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

Liczba pojedyncza
I + have +not + Past Participle. Podmiot + have + not + Imiesłów Bierny (III forma).
You
He
She
It
+ has +not + Past Participle. Podmiot + has + not + Imiesłów Bierny (III forma).

Liczba mnoga
We + have +not + Past Participle. Podmiot + have + not + Imiesłów Bierny (III forma).
You
They

Jeszcze raz przypominamy tworzenie skróconych form:

have not haven't
has not hasn't

Przykłady odmian:
You have not seen that movie many times. - Nie widziałeś tego filmu zbyt wiele razy.
Julia has not come. - Julia (jeszcze) nie przyszła.


C. Pytania:

Aby natomiast utworzyć pytanie w czasie Present Perfect należy przestawić poprzez inwersję operator to have przed podmiot. Dokładniej tworzenie pytań obrazuje poniższa tabela:

Liczba pojedyncza
Have I + Past Participle? Have + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?
Have You
Has He
She
It
+ Past Participle? Has + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?

Liczba mnoga
Have We + Past Participle? Have + podmiot + Imiesłów Bierny (III forma)?
Have You
Have They

Przykłady odmian:

Have you seen that movie many times? - Czy widziałeś ten film wiele razy?
Have you ever seen my mother? - Czy kiedykolwiek widziałeś moją matkę?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Present Perfect używamy gdy:
1. mówimy o czynności która miała miejsce w bliżej nieokreślonym czasie poprzedzającym chwilę obecną. Właściwy czas nie ma tutaj żadnego znaczenia, a więc nie można używać czasu Present Perfect z takimi określnikami jak: yesterday, one year ago, last week, when I was a child, when I lived in Japan, at that moment, that day, one day, etc. Możemy natomiast stosować w czasie Present Perfect nieokreślone wyrażenia takie jak: ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet, etc. Ponieważ powyższa definicja dla osoby uczącej się dopiero języka może być mało zrozumiała kolejne podpunkty będą jej rozwinięciem poprzez pokazanie bardziej szczegółowych przypadków użycia tego czasu.

I have seen that movie twenty times.
I think I have met him once before.
There have been many earthquakes in California.
People have traveled to the Moon.
People have not traveled to Mars.
Have you read the book yet?
Nobody has ever climbed that mountain.
A: Has there ever been a war in the United States?
B: Yes, there has been a war in the United States

2. Present Perfect używamy do opisu naszych doświadczeń lub gdy chcemy powiedzieć o braku naszego doświadczenia w jakiejś dziedzinie. Jednoczenie Present Perfect nie stosuje się do opisu jakichś określonych zdarzeń z przeszłości (nie podajemy dokładnej daty), a jedynie do zaprezentowania ogólnego zarysu togo co doświadczyliśmy. I have been to France.
I have been to France three times.
I have never been to France.
I think I have seen that movie before.
He has never traveled by train.
Joan has studied two foreign languages.
A: Have you ever met him?
B: No, I have not met him.
3. Present Perfect używamy do przedstawienia zmiany jaka nastąpiła przez dany okres czasu. W tym celu stosujemy określniki: for (przez), since (od).

You have grown since the last time I saw you.
The government has become more interested in arts education.
Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asian studies program was established.
My English has really improved since I moved to Australia.

4. Present Perfect możemy również zastosować aby wymienienia osiągnięcia jakiejś jednostki lub całej ludzkości bez podawania konkretnych dat. Man has walked on the Moon.
Our son has learned how to read.
Doctors have cured many deadly diseases.
Scientists have split the atom.
5. Present Perfect stosuje się również gdy mówimy o jakiejś czynności która miała się wydarzyć lub której się spodziewaliśmy, ale nie zdarzyła się do momentu gdy o niej mówimy. Wciąż jednak mamy nadzieję, że coś się wydarzy. James has not finished his homework yet.
Susan hasn't mastered Japanese, but she can communicate.
Bill has still not arrived.
The rain hasn't stopped.
6. Present Perfect używany jest również gdy mówimy o kilku różnych wydarzeniach z przeszłości, które wydarzyły się w różnych okresach czasu. Ponadto spodziewamy się, że podobne wydarzenia mogą mieć miejsce w najbliższej przyszłości. The army has attacked that city five times.
I have had four quizzes and five tests so far this semester.
We have had many major problems while working on this project.
She has talked to several specialists about her problem, but nobody knows why she is sick.
7. Gdy używamy czasu Present Perfect mówimy o zdarzeniach, które miały miejsce w jakimś momencie naszego życia, mają pewien wpływ, skutek w chwili obecnej. Ważne jest natomiast by nie podawać stosując tego czasu określonych dokładnych dat poszczególnych zdarzeń. By zawęzić okres czasu do którego odnosi się nasza wypowiedź używa się następujących wyrażeń: in the last week, in the last year, this week, this month, so far, up to now, etc. Have you been to Mexico in the last year?
I have seen that movie six times in the last month.
They have had three tests in the last week.
She graduated from university less than three years ago. She has worked for three different companies so far.
My car has broken down three times this week.
8. Present Perfect używamy z Non-Continuous Verbs (czasownikami nieciągłymi) oraz z nieciągłym użyciem czasowników typu Mixed Verbs. W takim przypadku zastosowany czas Present Perfect ma pokazać, że coś rozpoczęło się w przeszłości i trwało do chwili obecnej. Stosujemy tutaj określniki: since i for.
Czasmi zdarza się, że oprócz Non-Continuous Verbs używa się w powyższy sposób również niektóre czasowniki nie będące nie-ciągłymi takie jak "live," "work," "teach," czy "study".
I have had a cold for two weeks.
She has been in England for six months.
Mary has loved chocolate since she was a little girl.

OKREŚLNIKI CZASU

just
właśnie
already
już
yet
już, jeszcze
recently
ostatnio
today
dzisiaj
lately
ostatnio
this week
w tym tygodniu
this year
w tym roku
in last year
w ciągu ostatniego roku
since
od, odkąd
for
przez

lataly, recently, yet - umieszczamy na końcu zdania, pozostałe umieszcza się natomiast pomiędzy operatorem to have oraz III formą czasownika.
yet
stosujemy w zdaniach przeczących (oznacza jeszcze) oraz w zdaniach pytających (oznacza już)
bardzo często stosowane są jeszcze w tym czasie takie wyrażenia jak ever i never

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com

Present Perfect Continuous - Angielski Czas Teraźniejszy Dokonany Ciągły

Present Perfect Continuous (Progressive) to angielski czas teraźniejszy dokonany ciągły, jest on czasem podobnym do Present Perfect Simple co powoduje, że wielu uczących się języka angielskiego szczególnie w początkowym etapie ma spore trudności w rozróżnieniu zastosowań obu tych czasów. Najogólniej czas ten stosuje się gdy mówimy o wydarzeniach, które właśnie się zakończyły oraz gdy mamy namacalne efekty.

The ground is wet. It has been raining. - Ziemia jest mokra. Właśnie padał deszcz.
Sposób konstrukcji tego czasu polega na postawieniu po podmiocie czasownika posiłkowego to have (odpowiednio odmienionego w czasie Present Simple) następnie imiesłowu biernego czasownika to be (been) oraz czasownika właściwego w postaci imiesłowu czynnego (czasownik z końcówką -ing).

Przykład zdania:

You have been waiting here for two hours. Czekałeś tutaj od dwóch godzin.

Przykład odmiany czasownika TO BE w czasie przeszłym :

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I have been writing We have been writing
You have been writing You have been writing
He, She, It has been writing They have been writing

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w bardzo prosty sposób łącząc

HAVE/HAS + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + have been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + has been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I have been sleeping.
You have been sleeping.
He has been sleeping.
She has been sleeping.
It has been sleeping.
We have been sleeping.
You have been sleeping.
They have been sleeping.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Present Perfect Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy odpowiednio odmienioną formę czasownika posiłkowego to have, a imiesłów bierny czasownika to be przyjmujący postać been.

HAVE/HAS + NOT + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + have + not + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + has + not + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I have not been sleeping.
You have not been sleeping.
He has not been sleeping.
She has not been sleeping.
It has not been sleeping.
We have not been sleeping.
You have not been sleeping.
They have not been sleeping.

C. Pytania:

Pytania towrzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia odpowiednio odmienionej formy czasownika posiłkowego to have (have/has) przed podmiot.

HAVE/HAS + SUBJECT + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They.

Have I, We, You, They + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Has He, She, It + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Have I been sleeping?
Have You been sleeping?
Has He been sleeping?
Has She been sleeping?
Has It been sleeping?
Have We been sleeping?
Have You been sleeping?
Have They been sleeping?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I have not I haven't We have not We haven't
You have not You haven't You have not You haven't
He, She, It has not He, She, It hasn't They have not They haven't

 

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Present Perfect Continuous używamy gdy:
1. mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała w sposób nieprzerwany do chwili obecnej i albo dalej ma miejsce albo właśnie się zakończyła w momencie gdy o niej mówimy. Często w tym użyciu stosuje się takie wyrażenia pomocnicze jak how long..?, for, since.

They have been talking for the last hour.
She has been working at that company for three years.
What have you been doing for the last 30 minutes?
James has been teaching at the university since June.
We have been waiting here for over two hours!

2. Present Perfect Continuous używa się nie tylko do wyrażania trwania czynności przez jakiś okres czasu do chwili obecnej, ale również w sposób bardziej ogólny do opisania tego co się ostatnio wydarzyło i ma namacalne efekty w chwili obecnej. Np. gdy widzimy mokrą drogę, chmury możemy powiedzieć: It has been raining for three hours. - Pada/Padało od 3 godzin. (czynność może trwać dalej). Czas Present Perfect Continuous skupia się bardziej na opsie samej czynności niż jej skutków co odróżnia do od czasu Present Perfect Simple. Have you been smoking?
/' powyższe pytanie sugeruje, że osoba do której się zwracamy śmierdzi dymem papierosowym'/

She has been watching too much television lately.

Pamiętaj aby nie stosować Present Perfect Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

OKREŚLNIKI CZASU

since Monday
od Poniedziałku
for two weeks
przez dwa tygodnie
How long...?
Jak długo.../Przez jak długi czas...?

Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com


Present Simple - Angielski Czas Teraźniejszy Prosty

Present Simple to angielski czas teraźniejszy prosty, jest on jednym z podstawowych angielskich czasów.

Sposób konstrukcji tego czasu jest bardzo prosty: wystarczy, że po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) postawimy czasownik w formie podstawowej (bezokolicznik bez partykuły to). Wyjątek stanowi 3 osoba liczby pojedyńczej gdzie do czasownika w formie podstawowej dodajemy na końcu s lub es. W języku angielskim w odróżnieniu od języka polskiego czasownik nie ulega odmiania przez osoby co jest dużym ułatwieniem.

Liczba pojedyncza
I speak English. Ja mówię po angielsku.
You speak English. Ty mówisz po angielsku.
He, She, It speaks English. On, Ona, Ono mówi po angielsku.

 

Liczba mnoga
We speak English. My mówimy po angielsku.
You speak English. Wy mówicie po angielsku.
They speak English. Oni mówią po angielsku.


Pamiętaj, że w 3 osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę -s. Ponadto w niektórych wyrazach -s jest zastępowane przez -es.

Poniżej prezentujemy schemat dodawania końcówek -s i -es.

Jeżeli czasownik kończy się...
W 3 os. liczby pojedyńczej przyjmuje postać.
Przykład
Tłumaczenie
s
dodajemy końcówkę -es
passes
mija, przechodzi (obok)
x
dodajemy końcówkę -es
-
-
z
dodajemy końcówkę -es
dozes
drzemie
ch
dodajemy końcówkę -es
watches
ogląda
sh
dodajemy końcówkę -es
wishes
życzy (sobie, komuś)
spółgłoską + y
zamieniamy y na i, a następnie dodajemy -es
fly -> flies
leci
samogłoską
końcówka ma postać -es
does
robi
w inny sposób
dodajemy końcówkę -s
reads
czyta

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I + verb in simple form Podmiot + czasownik w formie podstawowej.
You
He
She
It
+ verb in simple form + -S/-ES Podmiot + czasownik w formie podstawowej
z końcówką -s/-es.

Liczba mnoga
We + verb in simple form Podmiot + czasownik w formie podstawowej.
You
They

Przykłady odmian:

Odmiana zwykłego czasownika
Odmiana czasownika z -es
To Have
To Be
Czasowniki Modalne

I run.
You run.
He runs.
She runs.
It runs.

We run.
You run.
They run.

I rush.
You rush
He rushes.
She rushes.
It rushes.

We rush.
You rush
They rush.

I have.
You have.
He has.
She has.
It has.

We have.
You have.
They have.

I am.
You are.
He is.
She is.
It is.

We are.
You are.
They are.

I can go.
You can go.
He can go.
She can go.
It can go.

We can go.
You can go.
They can go.

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Present Simple towrzymy przy użyciu czasownika to do odmienionego zgodnie z regułami odmiany czasowników w Present Simple oraz partykuły przeczącej not. Możemy również uczyć skróconych form do not = don't oraz does not = doesn't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

 

Liczba pojedyncza
I do + not + verb in simple form Podmiot + do + not + czasownik w formie podstawowej.
You
He
She
It
does + not + verb in simple form Podmiot + does + not + czasownik w formie podstawowej

Liczba mnoga
We do + not + verb in simple form Podmiot + do + not + czasownik w formie podstawowej.
You
They

Jeszcze raz przypominamy tworzenie skróconych form:

do not don't
does not doesn't

Przykłady odmian:

Odmiana zwykłego czasownika
To Have
To Be
Czasowniki Modalne

I don't run.
You don't run.
He doesn't run.
She doesn't run.
It doesn't run.

We don't run.
You don't run.
They don't run.

I don't have.
You don't have.
He doesn't have.
She doesn't have.
It doesn't have.

We don't have.
You don't have.
They don't have.

I am not.
You are not.
He is not.
She is not.
It is not.

We are not.
You are not.
They are not.

I can not go.
You can not go.
He can not go.
She can not go.
It can not go.

We can not go.
You can not go.
They can not go.

 

C. Pytania:

W przypadku pytań podobnie jak w przypadku przeczeń wykorzystamy odpowiednio odmieniony czasownik to do, który tym razem poprzez inwersję zostanie postawiony przed podmiotem. Zdania pytające w czasie Present Simple tworzymy więc wedle poniższego schematu:

 

Liczba pojedyncza
Do I + verb in simple form? Do + podmiot + czasownik w formie podstawowej?
Do You
Does He
She
It
+ verb in simple form? Does + podmiot + czasownik w formie podstawowej?

Liczba mnoga
Do We + verb in simple form? Do + podmiot + czasownik w formie podstawowej?
Do You
Do They

Przykłady odmian:

Odmiana zwykłego czasownika
To Have
To Be
Czasowniki Modalne

Do I run?
Do you run?
Does he run?
Does she run?
Does it run?

Do we run?
Do you run?
Do they run?

Do I have?
Do you have?
Does he have?
Does she have?
Does it have?

Do we have?
Do you have?
Do they have?

Am I?
Are you?
Is he?
Is she?
Is it?

Are we?
Are you?
Are they?

Can I go?
Can you go?
Can he go?
Can she go?
Can it go?

Can we go?
Can you go?
Can they go?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Present Simple używamy gdy:
1. mówimy o regularnie powtarzających się czynnościach, o naszych przyzwyczajeniach, o rzeczach które zwykle mają miejsce, o naszych codziennych wydarzeniach. Możemy go również używać do wyrażania czynności które notorycznie zapominamy wykonać lub zwykle ich nie robimy.

I play tennis.
She does not play tennis.
Does he play tennis?
She always forgets her purse.
He never forgets his wallet.
Every twelve months, the Earth circles the Sun.
Does the Sun circle the Earth?

2. mówimy o zaplanowanych wydarzeniach mających miejsce w najbliższej przyszłości, głównie związanych z rozkładami jazdy pociągów, autobusów, etc. czy jakimiś ustalonymi planami, harmonogramami. The train leaves every morning at 8 AM.
The train does not leave at 9 AM.
When do we board the plane?
The party starts at 8 o'clock.
3. mówimy o prawdach ogólnych i niezmiennych lub faktach które uważaliśmy za prawdziwe i wciąż będziemy uważać iż są one prawdziwe.

Cats like milk.
California is in America.
Water boils at 100°C.

4. mówimy o aktualnie mającym miejsce wydarzeniu, czynności używając tzw. Non-Continuous Verbs i pewnymi Mixed Verbs. I am here now.
She is not here now.
He needs help right now.
He does not need help now.
5. Present Simple używamy również gdy chcemy powiedzieć: I promise, I apologise, I insist, I advise, I agree, I refuse, I recommend, I suggest, etc.  

OKREŚLNIKI CZASU

always
zawsze
usually
zwykle, zazwyczaj
often
często
rarely
rzadko
seldom
rzadko
never
nigdy
every day
codziennie
every week
co tydzień
every month
co miesiąc
four times a month
cztery razy w miesiącu

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM Englishpage.com