Słownictwo

Słownictwo podzielone tematycznie:

Bank and money - Bank i pieniądze - Zestaw słówek angielskich do nauki.

Słówka po angielsku Słówka po polsku
aid 1. pomoc 2. zasiłek
annual percentage rate  oprocentowanie roczne 
APR oprocentowanie np. Karty kredytowej
ATM  bankomat w ameryce
automated teller machine bankomat w ameryce
bank  bank
bank balance saldo na koncie
bank statement wyciąg z konta bankowego
banknote  banknot
bargain okazja w sklepie
broker makler
bucks dolce
cash gotówka
cash card karta bankomatowa
cash machine bankomat
charge  opłata, obciążenie
charge card karta obciążeniowa
cheque czek
coin  moneta
credit card karta kredytowa
currency waluta
currency exchange wymiana walut
current account  rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
debit card karta debetowa
debt  dług
debt collection windykacja
debt servicing obsługa długu
debtor  dłużnik
deep poverty  głębokie ubóstwo
deposit depozyt, wpłata
destitute bezdomny, bez podstawowych środków do życia
development rozwój
discount zniżka
economy ekonomia
embargo embargo
endowment 1. fundacja 2. ubezpieczenie na życie
endowment policy polisa na życie
expires date  data wygaśnięcia 
fare opłata (zwykle za podróż)
fee opłata 
foreign currency waluta obca
GDP PKB
golden handshake złoty spadochron, wysoka odprawa
grant 1. stypendium 2. dotacja
Gross Domestic Product Produkt Krajowy Brutto
hard currency mocna waluta
health cover ubezpieczenie zdrowotne
humanitarian aid pomoc humanitarna
income tax podatek dochodowy
insurance ubezpieczenie
interest  odsetki
interest rate  stopa procentowa
international aid pomoc międzynarodowa
loan   pożyczka 
loan shark  lichwiarz
lump sum  ryczałt
money pieniądze
mortgage 1. hipoteka 2. kredyt hipoteczny
overdraft debet
poor  biedny
poverty ubóstwo
poverty alleviation załagodzenie ubóstwa
poverty line granica ubóstwa
poverty threshold próg ubóstwa
rate of interest stopa procentowa
receipt rachunek w sklepie
reduction zniżka
refund zwrot pieniędzy
rich  bogaty
rip-off zdzierstwo
salary wypłata miesieczna
sanction sankcja
saving account konto oszczędnościowe
savings  oszczędności
share udziały, akcje
shop  sklep
stock akcje, obligacje
stock exchange giełda
store sklep, magazyn
store card  karta sklepowa
sustainable development rozwój zrównoważony
the have nots biedni
the haves  bogaci
to be broke być bez grosza 
to be in the black mieć pieniądze na koncie
to be in the red być na debecie
to be skint być spłukanym
to be strapped for cash  potrzebować szybko poieniędzy
to boost  podnieść wartość, zwiększyć
to borrow pożyczyć
to buy kupić
to buy on credit kupować na raty
to by rolling in it opływać w pieniądzach
to cancel debt  anulować dług
to decline podupadać, popadać np. w recesję
to draw money out wypłacić pieniądze
to impoverish  zubożeć
to incur debt  zaciągnąć dług
to lend pożyczyć
to live from hand to mouth żyć ledwo wiążąc koniec z końcem
to live on the breadline żyć na granicy ubóstwa
to make cheque  out to  wystawić czek na 
to make ends meet wiązać koniec z końcem
to owe  wiśeć komuś coś, być komuś dłużnym
to pay  płacić
to purchase kupić 
to repay debt spłacać dług
to sell  sprzedać
to spend money wydawać pieniądze
to take money out wybrać pieniądze
to withdraw wypłacić 
usurer lichwiarz
Value Added Tax Podatego od wartości dodanej (VAT)
VAT VAT
wage  wypłata tygodniowa
withdrawal wypłata

Colours - Kolory - Zestaw słówek do nauki angielskiego

Słówka po angielsku Słówka po polsku
amber bursztyn, bursztynowy
apricot 1. morela 2. morelowy
auburn kasztanowaty (o włosach)
beige beżowy
black and white  czarno-biały
black market  czarny rynek
blue niebieski
blue movie  film porno
blue-collar worker pracownik fizyczny
bluey niebieskawy
brown brązowy
chestnut  1. kasztan 2. kasztanowy kolor
cold colours zimne kolory
colour kolor
colourful kolorowy
colourless bezbarwny
cream kremowy
crimson purpurowy, krwawy
dark ciemny
fluorescent colours kolory odblaskowe
ginger 1. imbir 2. rudy kolor
gold  złoty
greenish zielonkawy
grey szary
grey cell szara komórka 
jet black  czarny jak smoła (gagat)
lemon cytrynowy
light jasny
lurid  jaskrawy
mousy mysi (blado brązowy)
navy blue granatowy
orange pomarańcz
pale blady
pastel colours kolory pastelowe
pink różowy
pitch black czarny jak smoła
primary colours kolory podstawowe
red  czerwony
reddish  czerwonawy
rose różowy
scarlet szkarłatny
shade odcień
shocking pink jaskrawo różowy
silver srebrny
strong colours  kolory mocne 
the Green Party Zieloni (partia polityczna)
tinge  zabarwienie, odcień
to be in the red mieć debet (na koncie(
to bleach  wybielać
to colour kolorować
to dye farbować (włosy)
to fade blaknąć
to go green zzielenieć
to turn green zzielenieć 
to turn green with envy zzielenieć z zazdrości
turquoise turkusowy (zielonkawo-niebieski)
violet fioletowy
vivid colours jasne, żywe kolory
warm colours ciepłe kolory
white biały
white-collar worker pracownik umysłowy
yellow żółty

Computer and Internet - Zestaw słówek do nauki angielskiego.

Słówko po angielsku Słówko po polsku
administer zarządzaj
analogue analogowy
attachment załącznik
backup kopia zapasowa
bold wytłuszczenie, pogrubienie czcionki
browser przeglądarka internetowa
caps lock duże litery
card karta
cell komórka
cellular phone telefon komórkowy
central processing unit jednostka centralna komputera
chat room pokuj czatowy
close zamknij
computer komputer
computer nerd maniak komputerowy
computer program program komputerowy
content zawartość
cookies ciasteczka
copy kopiuj
cordless bezprzewodowy
CPU jednostka centralna komputera
crash awaria systemu
cut wytnij
desktop computer komputer biurkowy
digital cyfrowy
drag-and-drop przeciągnij i upuść
drive napęd
e-book e-książka
e-commerce e-biznes
e-learning  e-nauka
e-mail e-mail
error  błąd
e-signature e-podpis
FAQ FAQ
file  plik
find znajdź
firewall firewall
font czcionka
footprint ilość miejsca zajmowana przez urządzenie
Frequently Asked Questions Często Zadawane Pytania (FAQ)
hacker haker
hands-free earpiece zestaw słuchwakowy
hard disk dysk twardy
hardware urządzenia komputerowe
home page strona główna (domowa)
icon ikona
inbox skrzynka odbiorcza
information technology technologia informacyja
ink jet printer drukarka atramentowa
instant messager komunikator internetowy
interface interfejs 
Internet Service Provider Usługodawca Internetowy
ISP Usługodawca Internetowy
IT technologia informacyja
italics kursywa
keyboard klawiatura
keyword słowo kluczowe
laptop computer laptop
laser printer drukarka laserowa
laugh out loud LOL - śmiać się głośno
log in zaloguj się
LOL śmiać się głośno
main board płyta główna
memory  pamięć
menu menu
mobile phone  telefon komórkowy
module moduł
monitor monitor
mouse myszka do komputera
mouse pad podkładka pod myszkę
next następny
notebook laptop
offline offline
online online
outbox skrzynka nadawcza
pager pager
palmtop computer palmtop 
password hasło
paste wklej
PC komputer osobisty
PDA PDA
personal computer komputer osobisty
Personal Digital Assistant PDA
previous poprzedni
printer drukarka
programmer programista
RAM pamięć RAM
random access memory  pamięć RAM
read only memory pamięć ROM
resolution rozdzielczość
ROM pamięć ROM
scanner skaner
screensaver wygaszacz ekranu
search engine wyszukiwarka
sheet arkusz (Excel)
software oprogramowanie
spam spam
spreadsheet arkusz kalkulacyjny
task  zadanie
template szablon
the dotcom economy godpodarka związana z działalnością w internecie
The Internet Internet
the net sieć/Internet
the Web Internet
theme temat, motyw
thumbnail miniatura zdjęcia
to attach załączyć 
to bookmark dodać do zakładek
to browse the Web przeglądać  internet
to burn on a DVD wypalić płytę DVD
to download ściągać, pobierać
to drag przeciągnąć
to draw rysować
to drop upuścić
to enclose załączyć 
to format formatować
to hack into  włamać się 
to install instalować
to paint malować
to press nacisnąć
to print drukować
to screen out odznaczyć 
to scroll przewijać 
to select wybrać
to sign in zapisać się 
to store przechowywać
to surf the Web serfować po internecie
to upload wysyłać
tool  narzędzie
trackpad touchpad na laptopie
update aktualizacja
username nazwa użytkownika
virtual reality wirtualna rzeczywistość
virtual shopping wirtualne zakupy
wallpaper tapeta
website strona internetowa
wireless bezprzewodowy
word processor edytor tekstu
World Wide Web www
wrap text zwiń tekst

Crime and Law - Przestępstwo i Prawo - Zestaw słówek angielskich do nauki.

Słówko po angielsku Słówko po polsku
abuse wykorzystywanie
alibi alibi
apeal apelacja
arson podpalenie
arsonist podpalacz
assasin zamachowiec
assassination zamach
assualt napad
bail kaucja
barrister adwokat
blackmail szantaż
blackmailer szantażysta
booty łup
break-in włamanie
bribery łapówkarstwo; przekupstwo
burglar włamywacz
burglary  włamanie
capital punishment kara śmierci
carjacking porwanie samochodu z kierowcą
case sprawa sądowa
chief justice sędzia najwyższy
civil court  sąd cywilny
conviction skazanie
corruption korupcja
court sąd
court of apeal sąd apelacyjny
courthous budynek sądowy
courtroom sala sądowa 
crime zbrodnia, przestępstwo.
criminal code kodeks karny
death penalty kara śmierci
deposition zeznania pisemne
diminished responsibility ograniczona poczytalność
discrimination dyskryminacja
drink-driving jazda po pijanemu
driving ban odebranie prawa jazdy
electric chair krzesło elektryczne
embezzlement sprzeniewierzenie, malwersacja
embezzler defraudant
evidence  dowód, materiał dowodowy
eyewitness naoczny świadek
fine mandat
frogery fałszerstwo
guilty winny
harassment nękanie, dokuczanie
hearing przesłuchanie
hijacker porywacz
hijacking porwanie samolotu, pociągu
impeachment oskarżenie, zakwestionowanie prezydenta
indictment oskarżenie, zakwestionowanie prezydenta
innocent niewinny
jail więzienie
joyrider osoba która ukradła samchód żeby się nim tylko przejechać
joyriding przejażdżka skradzionym samochodem
judge sędzia
juror juror, sędzia przysięgły
jury ława przysięgłych
justice sprawiedliwość
kidnapper porywacz
kidnapping porwanie dla okupu
killer zabójca
law  prawo
lawsuit cywilny proces 
lawyer prawnik
legal prawny, prawniczy
life imprisonment dożywotnie więzienie
loot  łup
manslaughter zabójstwo
money launderer osoba która pierze burdne pieniądze
money laundering pranie brudnych pieniędzy
mugger bandyta
mugging napad
murder morderstwo
murderer morderca
oath przysięga
offence wykroczenie
offender przestępca
on-the-spot fine mandat na miejscu zdarzenia
parking ticket mandat za złe parkowanie
penalty kara
perjurer krzywoprzysięzca
perjury krzywoprzysięstwo
pickpocketing kradzież kieszonkowa
piracy piractwo
plea oświadczenie pozwanego
poacher  kłusownik
poaching kłusownictwo
prison więzienie
probation officer kurator sądowy
proof  dowód
prosecutor oskarżyciel
punishment kara
ransom okup
rape gwałt
raper gwałciciel
sexual abuse molestowanie
shoplifter złodziej sklepowy
shoplifting kradzież w sklepie
smuggler przemytnik
smuggling przemyt
Supreme Court Sąd Najwyższy
testimony zeznanie
the defence obrona
the dock ława oskarżonych
the High Court Sąd Najwyższy
the prosecution oskarżenie
theft złodziejstwo
to abrogate a law znieść, odwołać prawo
to accuse oskarżyć
to acquit uniewinnić
to annul a marrige  uznać za niebyłe małożeństwo
to apeal apelować, błagać
to appear in court wstawić się w sądzie
to award custody to przynać opiekę  nad dzieckiem
to be in custody być tymczasowo aresztowanym
to be robbed być obrabowanym
to bend rules nagiąć przepisy, zasady
to burgle włamać się 
to charge  oskarżyć
to commit  perjury popełnić krzywoprzysięstwo
to commit a crime popełnić przestępstwo, zbrodnie
to contravene wykroczyć, przekroczyć
to convict skazać, uznać winnym
to embezzle zdefraudować, sprzeniewierzyć
to grant custody to przynać opiekę  nad dzieckiem
to harass nękać, dokuczać komuś
to impeach a president oskarżyć oficjalnie prezydenta
to indict
oskarżyć kogoś oficjalnie
to infringe  naruszyć, pogwałcić
to joyride przejechać się skradzionym samochodem
to kidnap porwać dla okupu
to launder money prać brudne pieniądze
to lodge an appeal składać apelację
to lose the case przegrać sprawe
to murder zamordować
to overturn a verdict obalić, zmienić wyrok
to pass sentence  osłosić wyrok 
to pervert 1. demoralizować, deprawować 2. manipulować, wypaczać
to pervert the course of justice manipulować przebiegiem procesu sądowego
to plead guilty przynać się do winy
to plead not guilty nie przyznawać się do winy
to prosecute oskarżyć
to quash kasować, anulować
to release from prison wypuścić z więzienia
to return a verdict ogłosić werdykt
to set a precedent ustanowić precedens
to shoplift okraść sklep
to smuggle przemycać
to steal  ukraść coś 
to sue sb pozwać kogoś
to trespass 1. zgrzeszyć
2. wkroczyć, wtargnąć na czyjś teren nielegalnie
to try sądzić
to uphold a verdict podtrzymać wyrok
to win the case wygrać sprawe
to witness zaświadczyć
trespass 1. grzech
2. wkroczenie na czyjś teren nielegalnie
trial proces sądowy
tribunal trybunał
vandal wandal
vandalism wandalizm
verdict wyrok, werdykt
wheel clamp  blokada na koło
witness świadek

National Health Service (NHS) and illnes - Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i choroby - Zestaw słówek angielskich do nauki.

Słówka po angielsku Słówka po angielsku
a black eye podbite oko
acne trądzik
acupuncture akupunktura
AIDS AIDS
ailment dolegliwość
alternative medicine medycyna alternatywna
ambulance ambulans, karetka pogotowia
antibiotic antybiotyk
appendicitis zapalenie wyrostka robaczkowego
aromatherapy aromaterapia
artifical respiration sztuczne oddychanie
asthma astma
atherosclerosis miażdżyca
bandage bandaż
bleeding krwawienie
blood clotting krzepnięcie krwi
blood pressure ciśnienie krwi
blood pressure monitor aparat do ciśnienia
blood sapmle próbka krwi
blood vessel naczynia krwionośne
brain haemorrhage wylew krwi do mózgu
breast cancer rak piersi
breastfeeding karmienie piersią
bronchitis zapalenie oskrzeli
bruise siniak
burn oparzenie
capsule kapsułka
cardiologist kardiolog
cardiology kardiologia
cardiovascular disease choroba układu krążenia
casualty izba przyjęć
cavity ubytek
chest pains bóle w klatce piersiowej
chickenpox ospa
chiropractic nastawianie kręgów
cholera cholera
cholesterol cholesterol
clinic klinika
cold  przeziębienie
consultant lekarz specjalista
contact lenses szkła kontaktowe
contagious disease choroba zakaźna
coronary disease choroba wieńcowa
cut rana cięta
dehydration odwodnienie
dental floss nitka dentystyczna
dentist dentysta
diabetes cukrzyca
diabetic cukrzyk, osoba chora na cukrzycę
diarrhoea biegunka
diet dieta
disease choroba (profesjonalnie)
dizzy zawroty głowy
dosage dawkowanie
dose dawka
drug lek
excrement odchody
extraction of tooth wyrwanie zęba
faint omdlenie
family doctor lekarz rodzinny
fever gorączka
fibre  błonnik
filling  plomba, wypełnienie
flu grypa (w skrócie)
general practitioner lekarz pierwszego kontaktu
German measles różyczka
glucose glukoza
go private chodzić prywatnie do lekarza
GP skrót określający lekarza pierwszego kontaktu
gut jelito, flak
haemophilia hemofilia
haemorrhage krwotok
haemorrhoids hemoroidy
hay fever katar sienny
headache ból głowy
health cover ubezpieczenie zdrowotne
health system system zdrowia
healthcare opieka zdrowotna
heart attack atak serca
heart disease zawał
heart failure niewydolność serca
heartburn zgaga
hepatitis wirusowe zapalenie wątroby
herbal medicine ziołolecznictwo
homeopathy homeopatia
hospital szpital
hurt rana, skaleczenie
hypochondriac hypochondryk
I come down with sth złapałem (jakąś zwykle drobną chorobę)
illness choroba (normalnie)
indigestion niestrawność
infection infekcja
inflammation zapalenie
influanza grypa (pełna wersja)
injection zastrzyk
injury rana, skaleczenie
insulin insulina
intensive care unit intensywna terapia (oddział)
intestinal disease choroba jelit
itch swędzenie
jaundice żółtaczka
leprosy trąd
leukaemia białaczka
lump guz
lung cancer rak płuc
measles odra
medicication lekarstwo
medicine lek
midwife  położna
mood enhancer hormon szczęścia
morgue kostnica
mouth-to-mouth resuscitation sztuczne oddychanie usta-usta
mumps świnka
National Health Service Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Służba Zdrowia
national insurance państwowe ubezpieczenie zdrowotne
nausea nudności, mdłości
needle igła
NHS NFZ
nose drops krople do nosa
nurse pielęgniarka
ointment maść
operating room sala operacyjna
osteoporosis osteoporoza
pacemaker rozrusznik
pain killer środek przeciwbólowy
pharmacist farmaceuta
physician's office gabinet lekarski w USA
physioterapy fizjoterapia
pill tabletka, pigułka
plaque blaszka miażdżycowa
pneumonia zapalenie płuc
pooh kupa
prescription recepta
prescription charge opłata za lekarstwa
rash wysypka
recovery room sala pooperayjna
rheumatism reumatyzm
rheumatism reumatyzm
Rx recepta w USA
scar  blizna, szrama
shiver dreszcz
sick note zwolnienie lekarskie
sickness 1. choroba (przeziębienie) 2. nudności
skin cancer rak skóry
sore throat ból gardła
spots krostki, pryszcze
stitch szew
stools stolec
stroke udar
surgeon chirurg
surgery 1. operacja, 2. gabinet lekarski
swelling opuchlizna
swollen opuchnięty
symptoms objawy
syringe strzykawka
syrup syrop
tablets tabletki
TB skrót na gruźlicę
temperature temperatura
tetanus tężec
the Hippocratic oath przysięga Hipokratesa
thyroid gland gruczoł tarczycy
to ache boleć
to ail  dolegać, boleć coś kogoś
to be alergic to być uczulonym na
to be blocked up być zatkanym (o nosie)
to be bunged up być zatkanym (o nosie)
to be fighting off sth zwalczać (chorobę), walczyć (z chorobą)
to be pregnant być w ciąży
to bleed krwawić
to bleed krwawić
to break złamać
to clog zatykać np. Naczynia krwionośne
to cough kaszleć
to decay psuć się np. o zębach
to dilute rozcieńczyć
to dissolve rozpuścić
to donate blood oddawać krew
to excrete wydalać z organizmu
to faint mdleć
to feel under the weather  czuć się źle, kiepsko
to fracture złamać
to get over sth przejść (jakąś chorobę), wydrowieć (z czegoś)
to go down with sth łapać, złapać (jakąś zwykle drobną chorobę)
to hurt 1. skaleczyć 2. boleć
to impregnate zapładniać
to inject dawać zastrzyk
to inoculate zaszczepić
to look off-colour wyglądać na chorego
to operate on sb wykonywać operacię na kimś
to pick up sth złapać jakąś chorobę
to prescribe przepisywać lekarstwa
to recover from sth wyzdrowieć (z jakiejś choroby)
to sneeze kichać
to suffer from sth  cierpieć z powodu (jakiejś poważniejszej choroby)
to swallow a tablet połknąć tabletkę
to take temperature sprawdzać temperature
to throb pulsować, tętnić, rwać
to tremble mieć drgawki, drżeć
to ulcerate owrzodzić
to vomit wymiotować
tranquiliser środek na uspokojenie
transplant przeszczep
tuberculosis gruźlica
tumour nowotwór
typhoid fever dur brzuszny, tyfus
ulcer wrzód
vaccination szczepienie
vaccine  szczepionka
varicose veins żylaki kończyn dolnych
virus wirus
ward oddział w szpitalu
wheelchair wózek inwalidzki
wound rana 

Press and newspapers - Prasa i gazety - Zestaw słówek angielskich do nauki.

Słówko po angielsku: Słówko po polsku:
agony aunt redaktor odpowiadający na listy czytelników w "agony column"
agony column sekcja z prywatnymi problemami czytelników
article artykuł
back copies numery archiwalne
booklet broszurka na jakiś temat
breaking news głośny news
brochure broszura (np. Turystyczna)
caption  podpis pod zdjęciem
cinema listings repertuar kin
classified ads drobne ogłoszenia w gazecie
column rubryka, dział
column inch powierzchnia (w gazecie)
copy 1. kopia, odpis 2. numer, egzemplarz 3. materiał dziennikarski
coverage relacja, sprawozdanie
crossword krzyżówka
cutting  wycinek
daily newspaper gazeta codzienna
deadline  termin wykonania czegość 
defamation of character zniesławienie, oszczerstwo (zarówno słowne jak i na piśmie)
destop publishing wydawać coś, publikować przy użyciu domowego komputera
editor redaktor naczelny
editorial artykuł wstępny, artykuł redakcyjny (wyraża opinię redakcyjny)
editorial staff redakcja
exclusive materiał na wyłącznośc
feature  artykuł na jakiś konkretny temat lub cykl artykułów
foreign correspondent korespondent zagraniczny
frontpage strona główna
glossy magazine magazyn z błyszczącą okładką
gutter press brukowa gazeta (o przestępstwach, seksie, plotkach)
horoscope horoskop
interview wywiad
issue wydanie, numer, nakład
journal czasopismo akademickie
journalist dziennikarz
leader  artykuł wstępny, artykuł redakcyjny (wyraża opinię redakcyjny)
leading article artykuł wstępny, artykuł redakcyjny (wyraża opinię redakcyjny)
leaflet  ulotka
libel  zniesławienie (na piśmie)
magazine magazyn
mass media media masowe (TV, radio, gazety)
media media
muck-raking szukanie skandali przez dziennikarzy
news  informacja, wiadomość
news agency agencja prasowa
news break  news który zyskał rozgłos
newsletter biuletyn
newspaper   gazeta
newspaper report  artykuł prasowy
obituaries nekrologi, sekcja nekrologów w gazecie
obituary nekrolog
page  strona
pamphlet broszurka (zwykle na tematy polityczne)
paparazzi paparazzi
photojournalist fotoreporter
press prasa
press conference konferencja prasowa
prospectus prospekt (np. Jakiejś firmy, uczelni)
quality newspaper bardziej poważna gazeta (np. Dziennik)
quarterly newspaper kwartalnik 
rag 1. szmata 2. szmatławiec, brukowiec
report raport, sprawozdanie
review recenzja
scoop gorąca wiadomość (podawana przed innymi mediami)
silly season sezon ogórkowy, okres w którym w prasie ukazują się same głupie informacje bo nic się nie dzieje w polityce np. Wakacje
slander zniesławienie (słowne)
small ads drobne reklamy
sound bite sentencja podsumowująca w mediach czyjąś wypowiedź 
source źródło
stop press column rubryka z najnowszymi wiadomościami (umieszczane po tym jak gazeta poszła do druku)
story artykuł
subscription prenumerata
Sunday newspaper gazeta świąteczna
Sunday supplement dodatek weekendowy
supplement dodatek, wkładka do gazety
tabloid brukowiec (mało treści, dużo zdjęć)
to be hot off the press prosto z druku, gorąca (np. Gazeta, informacja)
to cover relacjonować
to edit  redagować
to gather information zbierać informacje
to go to press iść do druku
to hit the headlines trafić na nagłówki, zyskać rozgłos
to issue wydawać
to issue a press release  wydawać oświadczenie prasowe
to meet deadline dotrzymać terminu
to miss deadline nie dotrzymać terminu
to publish  publikować
to recive a lot of coverage poświęcić dużo uwagi jakiejś informacji
to seek publicity  szukać rozgłosu
to subscribe prenumerować

Sounds - Dźwięki i odgłosy - Zestaw słówek angielskich do nauki.

Słówko po angielsku Słówko po polsku
a piercing scream  przeszywający wrzask
an eerie silence niesamowita cisza
bang huk
bleat beczenie
bleating beczenie (o owcach)
burp beknęcie
bustle zgiełk, gwar
call wołanie
caw krakanie
chime bicie dużego zegaru
clang dźwięk (metalu)
clash  brzęczenie, szczęk
clatter brzęk
click klik
clink brzęk, dzwonienie
crackle skrzypienie, trzask
creak skrzypienie
deaf głuchy
deafing  ogłuszający
echo echo
flutter trzepot
gasp ciężki oddech
giggle chichot
grating zgrzytliwy
groan jęk
growl warczenie
grunt chrząkanie
hiccough czkawka
hiccup czkwaka
high-pitched voice wysoki cienki głos
hiss syk
howl wyk
hum buczenie, szum
jingle dzwonienie (np. dzwoneczków)
knock pukanie
lound głośny
loundly głośno
moan jęk
moo muczenie
mutter mamrotanie
neigh rżenie
noise hałas, szmer, odgłos
noiseless bezszmerowym, cichy
oink kwik świni
patter stukot, tupot
quiet cichy, spokojny
racket  harmider, hałas
rattle turkot, grzechot
roar ryk
rumble grzmot, huk, dudnienie
rustle szelest
scream wrzask, krzyk
screech pisk, wrzask
sigh westchnięcie
silence  cisza, milczenie
silent  cichy, milczący
silent film film niemy
silent movie film niemy
sizzle skwierczenie (przy smażeniu)
slam trzaśnięcie
snore chrapanie
sound  dźwięk
soundless bezdźwięczny
splash plusk
splutter charkot
squeak pisk
squeaky piszczący, skrzypiący
squeal kwik
swish świst
thud głuchy odgłos
tick tykanie (zegara)
to bang  huknąć
to bark szczekać (o psie)
to bash  walić, uderzać
to bellow  ryczeć
to bleat  beczeć (o owcach)
to burp beknąć
to buzz brzęczeć, bzykać (o osach)
to call wołać
to caw krakać
to chime brzmieć, bić o zegarze
to chortle rechotać
to clang dźwięczeć, pobrzękiwać
to clash brzęczeć, zderzać się (o metalu)
to clatter brzęczeć
to click klikać
to clink brzęczeć, dzwonić
to cough kaszleć
to crackle skrzypieć, trzaskać
to crash huknąć, uderzyć z trzaskiem
to creak skrzypieć
to flutter trzepotać, kołotać
to gasp ciężko dyszeć
to giggle chichotać
to grate 1. ucierać na tarce 2. zgrzytać
to groan jęczeć
to growl warczeć
to grunt chrząkać
to guffaw rechotać
to hammer walić, tłuc
to hiss syczeć
to honk zatrąbić klaksonem
to hoot your horn zatrąbić klaksonem
to howl wycie
to hum 1. buczeć, szumieć 2. nucić
to jingle dźwięczeć
to knock pukać
to moan jęczeć, lamentować
to murmur mruczeć
to mutter mruczeć, mamrotać
to neigh zarżeć
to pant dyszeć, sapać
to patter  stukotać, tupotać
to pound  tłuc, dudnić
to purr mruczeć (o kocie)
to rattle turkotać, grzechotać
to ring dzwonić
to roar ryczeć
to rumble grzmieć, huczeć, dudnieć
to rustle  szeleścić
to scream wrzeszczeć
to screech piszczeć (o oponach)
to shout krzyczeć
to sigh westchnąć
to silence uciszyć
to sizzle skwierczeć (podczas smażenia)
to slam trzaskać, zatrzaskiwać
to smash rozbijać, roztrzaskiwać się
to sneeze kichać
to sniffle pociągać nosem
to snigger chichotać
to snore chrapać
to snort parsknąć
to sound  brzmieć
to sound your horn zatrąbić klaksonem
to spit pluć
to splash pluskać, chlapać
to splutter charczeć
to sprinkle pryskać, spryskiwać
to squeak piszczeć
to squeal kwiczeć
to swish świstać
to thud padać z łomotem
to tick tykać
to titter chichotać
to toll bić w dzwon, dzwonić
to toot your horn zatrąbić klaksonem
to twitter ćwierkać, świergotać
to wail  wyć lamentować
to wheeze sapać
to whimper kwilić (o dziecku)
to whinny rżeć, parsknąć (koń)
to whip chłostać (również odgłos)
to whirr warkoczeć
to whisper szeptać
to whistle gwizdać
to yell wrzeszczeć
toll bicie dzwonu
twitter ćwierkanie, świergot
voice głos
wheeze sapanie
whinny rżenie
whip bat, chłosta (również odgłos)
whirr warkot
whisper szept
whistle gwizd
yell wrzask

War and peace - Wojna i pokój - Zestaw słówek angielskich do nauki.

Słówko po angielsku Słówko po polsku
aerial warfare powietrzne działania wojenne
ally sojusznik
ambush zasadzka, pułapka
armed uzbrojony
army armia
asylum azyl
battalion batalion
battle bitwa
battlefield pole bitwy
biological warfare broń biologiczna
bomb bomba
bombardment bombardowanie
bullet  kula
camp obóz
campaign kampania
car bomb samochód pułapka
cavalry kawaleria
cease-fire zawieszenie ognia
chariot rydwan
cold war zimna wojna
conscientious objector  osoba uchylająca się od służby wojskowej
enemy wróg
germ warfare broń biologiczna
gun broń palna
headquarters sziedziba główna
hero bohater
hostilites działania zbrojne
infantry piechota
infantryman żołnierz piechoty
legion legion
marines piechota morska
missile rakieta
missile defence shield tarcza antyrakietowa
navy marynarka wojenna
nuclear annihilation zagłada nuklearna
occupation okupacja
order rozkaz
pacifism pacyfizm
pacifist pacyfista
pact pakt
peace pokój
peacekeeping operation misja pokojowa
peacekeeping troops oddziały pokojowe
refugee uchodźca
rifle karabin
security forces siły bezpieczeństwa
self-annihilation samo-unicestwienie
shield tarcza antyrakietowa
siege oblężenie
slave niewolnik
slavery  niewolnictwo
soldier żołnierz
spy  szpieg
stronghold twierdza
submarine łódź podwodna
suit of armour zbroja
sword miecz
tank  czołg
the First World War I Wojna Światowa
the Second World War II Wojna Światowa
to ambush zaatakować z zasadzki
to besiege oblężyć
to betray zdradzić 
to break out wybuchać
to destroy niszczyć
to fight a war prowadzić wojne
to persecute prześladować
to pull back wycofać (wojska)
to rout rozgromić
to shield bronić, ochraniać
to shoot  strzelać
to surrender poddać się
to wage war prowadzić wojne
to withdraw wycofać się
to wound zranić
traitor zdrajca
treaty traktat, porozumienie
trench okop
troops wojsko
truce rozejm tymczasowy
uprising powstanie
victory zwycięstwo
war wojna
warfare działania wojenne
weapon broń 
withdrawal  wycofanie wojsk