Nauka Jezyka Angielskiego Online

Future Perfect - Angielski Czas Przyszły Dokonany


Future Perfect to angielski czas przyszły dokonany, jego konstrukcja bardzo przypomina konstrukcję czasów takich jak Present Perfect czy Past Perfect z tą tylko różnicą, że czasownik posiłkowy to have stawiany jest po czasowniku modalnym will i we wszystkich osobach przyjmuje on postać have.

Sposób konstrukcji tego czasu jest następujący: po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) stawiamy czasownik modalny will, następnie czasownik posiłkowy to have w czasie Future Simple (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, przy odmianie przez osoby we wszyskich osobach otrzymamy konstrukcję will have), na końcu wstawiamy natomiast właściwy czasownik w III formie (Past Participle - Imiesłów Bierny). Należy zauważyć, że czasownik posiłkowy to have w czasie Future Simple w każdej osobie przyjmuje postać will have . Imiesłów bierny w sposób regularny tworzy się poprzez dodanie końcówki -ed podobnie jak przy tworzeniu II formy dla czasu Past Simple, jednak dużo ważnych czasowników posiada nieregularną III formę. Aby dobrze nauczyć się konstrukcji czasu Future Perfect należy wcześniej nauczyć się listy głównych czasowników nieregularnych wraz z ich imiesłowami biernymi.

Przykład odmiany czasownika to write w czasie Future Perfect. Imiesłów bierny od czasownika to write jest nieregularny: written.

Liczba pojedyncza
I will have written. Ja napiszę.
You will have written. Ty napiszesz.
He, She, It will have written. On, Ona, Ono napisze.

 

Liczba mnoga
We will have written. My napiszemy.
You will have written. Wy napiszecie.
They will have written. Oni napiszą.

Pamiętaj, że czasownik posiłkowy to have w czasie Future Simple przyjmuje postać will have.
Wynika z tego powyższa konstrukcja czasu Future Perfect.

Poniżej prezentujemy schemat tworzenia regularnych III form czasownika stosowanych przy konstrukcji zdań w czasie Future Perfect.

Jeżeli czasownik kończy się...
Przykład
Tłumaczenie
e
dodajemy końcówkę -D
live - lived
żyje -żył
spółgłoska + y
zamieniamy y na i oraz dodajemy -ED
cry - cried
płacze - płakał
1 samogłoska + 1 spółgłoska
(ale nie w,y)
podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ED
tap - tapped
stuka - stukał
w innych przypadkach
dodajemy końcówkę -ED
boil - boiled
gotuje - gotował

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Zdania twierdzące budujemy wedle następującej reguły:

Liczba pojedyncza
I + will have + Past Participle. Podmiot + will have + Imiesłów Bierny (III forma)
You
He
She
It

Liczba mnoga
We + will have + Past Participle. Podmiot + will have + Imiesłów Bierny (III forma)
You
They

Przykłady odmian:

You will have improved your English by the time you come back from the UK. -
Poprawisz swój angielski do momentu powrotu z Wielkiej Brytanii.
She will have sent you these invoices by the end of this month. -
Ona wyśle ci te faktury do końca tego miesiąca.

B. Przeczenia:

Zdania przeczące w czasie Future Perfect tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej not pomiędzy czasownik modalny will i czasownik posiłkowy have. Możemy również używać skróconych form will not = won't. Całość konstrukcji zdań przeczących obrazuje poniższa tabelka.

Liczba pojedyncza
I + will + not + have + Past Participle. Podmiot + will + not +have + Imiesłów Bierny (III forma).
You
He
She
It

Liczba mnoga
We + will + not + have + Past Participle. Podmiot + will + not + have + Imiesłów Bierny (III forma).
You
They

Jeszcze raz przypominamy tworzenie skróconych form:

will not have won't have

Przykłady odmian:
You will not have improved your English by the time you come back from the UK. -
Nie poprawisz swojego angielskiego do momentu powrotu z Wielkiej Brytanii.
She will not have sent you these invoices by the end of this month. -
Ona nie wyśle ci tych faktur do końca tego miesiąca.

C. Pytania:

Aby utworzyć pytanie w czasie Future Perfect należy przestawić poprzez inwersję czasownik modalny-operator will przed podmiot zgodnie z poniższą konstrukcją:

Liczba pojedyncza
Will I +have + Past Participle? Will + podmiot + have + Imiesłów Bierny (III forma)?
You
He
She
It

Liczba mnoga
Will We + have + Past Participle? Will + podmiot + have + Imiesłów Bierny (III forma)?
You
They

Przykłady odmian:

Will you have improved your English by the time you come back from the UK? -
Czy poprawisz swój angielski do czasu powrotu z Wielkiej Brytanii?
Will she have sent you these invoices by the end of this month? -
Czy ona wyśle ci te faktury do końca tego miesiąca?

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Future Perfect używamy gdy:
1. chcemy powiedzieć, że coś wydarzy się, zostanie wykonane w przyszłości przed nastąpieniem innej czynności. Future Perfect stosuje się również by zasygnalizować, że coś wydarzy się w przyszłości przed jakimś określonym czasem. Czyli podsumowując Future Perfect wskazuje nam na to, że w pewnym momencie przyszłości jakaś czynność będzie już wykonana.

By next November, I will have received my promotion.
By the time he gets home, she is going to have cleaned the entire house.
I am not going to have finished this test by 3 o'clock.
Will she have learned enough Chinese to communicate before she moves to Beijing?
Sam is probably going to have completed the proposal by the time he leaves this afternoon.
By the time I finish this course, I will have taken ten tests.
How many countries are you going to have visited by the time you turn 50?

2. Future Perfect używamy ponadto z Non-Continuous Verbs (czasownikami nieciągłymi) oraz nieciągłym użyciem Mixed Verbs do wyrażenia, że jakaś czynność będzie trwała w sposób ciągły w przyszłości do czasu rozpoczęcia się innej czynności, która również miała miejsce w przyszłości. I will have been in London for six months by the time I leave.
3. Future Perfect używamy również do wyrażenia przypuszczenia, że jakaś czynność została już wykonana. Ann will have arrived by now. - Anna z pewnością już przybyła.

OKREŚLNIKI CZASU

by
do...
by now
już, do teraz
by the end of...
do końca...
yet
jeszcze


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM
330 Grammar Topics
Englishpage.com

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej