Nauka Jezyka Angielskiego Online

Past Perfect Continuous - Angielski Czas Przeszły Dokonany Ciągły


Past Perfect Continuous (Progressive) to angielski czas przeszły dokonany ciągły, jego konstrukcja jest bardzo podobna do czasu Present Perfect Continuous z tą tylko różnicą, że czasownik operator to have jest odmieniany w czasie przeszłym i przyjmuje formę had. Najogólniej czas ten stosuje się gdy chcemy wyrazić uprzedniość czynności w stosunku do innej czynności w przeszłości z zaznaczeniem ciągłości trwania tej czynności.

Yesterday morning the ground was wet. It had been raining. -
Wczoraj rano ziemia była mokra. Padało (zanim zobaczyłem, że ziemia była mokra).
Sposób konstrukcji tego czasu polega na postawieniu po podmiocie (I, You, He, She, It, We, You, They) czasownika posiłkowego to have odmienionego w czasie Past Simple (w tym użyciu nie oznacza on posiadania, należy go odmienić odpowiednio przez osoby zgodnie z zasadami odmiany w Past Simple) następnie imiesłowu biernego czasownika to be (been) oraz czasownika właściwego w postaci imiesłowu czynnego (czasownik z końcówką -ing).

Przykład zdania:

She had been waiting there for two hours when he finally arrived. Ona czekała tam od dwóch godzin kiedy on w końcu przyszedł.

Przykład odmiany czasownika to write w czasie Past Perfect Continuous :

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I had been writing We had been writing
You had been writing You had been writing
He, She, It had been writing They had been writing

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w bardzo prosty sposób łącząc

HAD + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + had been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + had been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I had been sleeping.
You had been sleeping.
He had been sleeping.
She had been sleeping.
It had been sleeping.
We had been sleeping.
You had been sleeping.
They had been sleeping.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Past Perfect Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy odpowiednio odmienioną formę czasownika posiłkowego to have, która w przypadku tego konkretnego czasu przyjmuje postać "had" , a imiesłów bierny czasownika to be przyjmujący postać been.

HAD + NOT + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

I, We, You, They + had + not + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + had + not + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I had not been sleeping.
You had not been sleeping.
He hadnot been sleeping.
She had not been sleeping.
It had not been sleeping.
We had not been sleeping.
You had not been sleeping.
They had not been sleeping.

C. Pytania:

Pytania towrzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia odpowiednio odmienionej formy czasownika posiłkowego to have (had) przed podmiot.

HAD + SUBJECT + BEEN + PRESENT PARTICIPLE (czasownik + -ing)

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They.

Had I, We, You, They + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Had He, She, It + been + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Had I been sleeping?
Had You been sleeping?
Had He been sleeping?
Had She been sleeping?
Had It been sleeping?
Had We been sleeping?
Had You been sleeping?
Had They been sleeping?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I had not I hadn't We had not We hadn't
You had not You hadn't You had not You hadn't
He, She, It had not He, She, It hadn't They had not They hadn't

 

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Past Perfect Continuous używamy gdy:

1. mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, trwała w sposób nieprzerwany do momentu rozpoczęcia się innej czynności, która również miała miejsce w przeszłości. Do wyrażenia ciągłości trwania czynności w czasie Past Perfect Continuous używa się określników takich jak: "For five minutes" czy "for two weeks". Inaczej ujmując czas Present Perfect Continuous wyraża uprzedniość czynności ciągłej w stosunku do jakiejś innej czynności w przeszłości. Czasu tego z reguły używa się w zdaniach złożonych z dwóch zdań podrzędnych połączonych spójnikiem "when - kiedy".

PAST PERFECT CONTINUOUS + WHEN + PAST SIMPLE

They had been talking for over an hour before Tony arrived.
She had been working at that company for three years when it went out of business.
How long had you been waiting to get on the bus?
Mike wanted to sit down because he had been standing all day at work.
James had been teaching at the university for more than a year before he left for Asia.
A: How long had you been studying Turkish before you moved to Ankara?
B: I had not been studying Turkish very long.


2. Past Perfect Continuous używa się również do pokazania skutków i efektów czynności wyrażonej w tym czasie na inną czynność w przeszłości.

Jason was tired because he had been jogging.
Sam gained weight because he had been overeating.
Betty failed the final test because she had not been attending class.

Pamiętaj aby nie stosować Past Perfect Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

OKREŚLNIKI CZASU

for two hours
przez dwie godziny

Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM 330 Grammar Topics Englishpage.com


Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


fajne ale i tak nie umiem

fajne ale i tak nie umiem

Anonim, czw., 10/01/2009 - 13:16
...;)

fajnie opisane, ale mi to wcale nie pomogło...;/

Anonim, ndz., 01/17/2010 - 18:53
bardzo fajne

fajnie wytłumaczone (:

Anonim, czw., 12/18/2008 - 09:25


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej