Nauka Jezyka Angielskiego Online

Past Continuous - Angielski Czas Przeszły Ciągły


Past Continuous to angielski czas przeszły ciągły, jest on obok czasu Past Simple jednym z angielskich czasów używanych do wyrażania przeszłości. Jego użycie i zastosowanie jest bardzo podobne do czasu Present Continuous z tym wyjątkiem, że jak sama nazwa wskazuje Past Continuous służy do wyrażania czynności przeszłych. Odpowiada on polskiemu trybowi niedokonanemu, tzn. pozwala na opisanie czynności która rozpoczęła się w przeszłości jednak nie wiemy kiedy czynność ta się zakończyła.

Yesterday Michael and Sue played tennis. They began at 5 pm and finished at 6 pm.
So, at 5.30 pm they were playing tennis.

Sposób konstrukcji tego czasu bardzo przypomina konstrukcję czasu Present Continuous z tym wyjątkiem, że czasownik to be występuje tutaj w czasie przeszłym. A więc, czas Past Continuous tworzymy za pomocą czasownika to be (być) w czasie przeszłym odmienionego do odpowiedniej formy oraz present participle (imiesłów czynny czasownika). Present Participle to najprościej czasownik + końcówka ing.

Przykład zdania:

We were playing chess. Graliśmy w szachy.
(zdanie sugeruje nam, że byliśmy w trakcie wykonywania czynności.)

Przykład odmiany czasownika TO BE w czasie przeszłym :

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I was We were
You were You were
He, She, It was They were

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting
swim - swimming
hit - hitting
get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming
lose - losing
live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying
go - going
walk - walking

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w bardzo prosty sposób łącząc

TO BE W CZASIE PRZESZŁYM + PRESENT PARTICIPLE

I, He, She, It + was + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + were + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I was eating.
You were working.
He was driving.
She was teaching.
It was raining.
We were reading.
You were running.
They were writing.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Past Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy odpowiednio odmienioną formę przeszłą czasownika to be oraz present participle (imiesłów czynny).

TO BE W CZASIE PRZESZŁYM + NOT + PRESENT PARTICIPLE

I, He, She, It + was + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + were + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I was not eating.
You were not working.
He was not driving.
She was not teaching.
It was not raining.
We were not reading.
You were not running.
They were not writing.

C. Pytania:

W angielskim możemy wyróżnić dwa rodzaje pytań: questions YES/NO (pytania TAK/NIE) oraz questions with Wh- (pytania z Wh-). Pytania towrzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia przeszłej formy czasownika to be przed podmiot.

TO BE W PRZESZŁOŚCI (was, were) + SUBJECT (I, You, He, She,etc.) +

PRESENT PARTICIPLE ?

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They, a To Be oznacza odpowiednią przeszłą formę czasownika być.

Was I, He, She, It + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Are We, You, They + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Was I eating?
Were you working?
Was he driving?
Was she teaching?
Was it raining?
Were we reading?
Were you running?
Were they writing?

Wh- questions to rodzaj pytań w przypadku których przed powyższą konstrukcją umieszczamy dodatkowo słowa takie jak: What, Why, Where, When, etc.

Przykłady zdań z Wh-:

What was I eating?
Why were you crying?
Where was he going?
When was she arriving?
Why was it sleeping?
When were we leaving?
Where were you running?
Why were they fighting?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I was not I wasn't We were not We weren't
You were not You weren't You were not You weren't
He, She, It was not He, She, It wasn't They were not They weren't

E. Pytanio-przeczenia

Aby utworzyć pytanio-przeczenie należy w konstrukcji zdania pytającego zamiast zwykłego operatora To Be użyć jego przeszłej skróconej formy. Poniżej przykład konstrukcji:

Wasn't I eating?
Weren't you working?
Wasn't he driving?
Wasn't she teaching?
Wasn't it raining?
Weren't we reading?
Weren't you running?
Weren't they writing?

Skrócona forma zaprzeczonego operatora (jak Weren't, Wasn't) w takich pytaniach nabiera znaczenia Czyż nie...?!

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Past Continuous używamy gdy:
1. chcemy wskazać, że jakaś czynność trwająca przez dłuższy czas w przeszłości została przerwana. Do wyrażenia krótszej czynności używamy z reguły Past Simple, a do wyrażenia dłuższej, będącej niejako tłem zdarzenia Past Continuous.

I was watching TV when she called.
When the phone rang, she was writing a letter.
While we were having the picnic, it started to rain.
What were you doing when the earthquake started?
I was listening to my iPod, so I didn't hear the fire alarm.

Sammy was waiting for us when we got off the plane.

A: What were you doing when you broke your leg?
B: I was snowboarding.

2. Past Continuous używamy podobnie jak w punkcie 1 z tą jednak różnicą, że zamiast krótkszej czynności przerywającej dłuższą wyrażonej w Past Simple używamy dokładnego określenia czasu.

UWAGA! Użycie określenia czasu w przypadku Past Simple informowało nas o momencie w którym dana czynność się rozpoczęła lub zakończyła natomiast w przypadku Past Continuous podany czas jedynie przerywa trwającą czynność.

Last night at 6 PM, I was eating dinner.
At midnight, we were still driving through the desert.
Yesterday at this time, I was sitting at my desk at work.

Last night at 6 PM, I ate dinner.
Zacząłem jeść kolację o 18:00.
Last night at 6 PM, I was eating dinner.
Zacząłem jeść kolację wcześniej, a o 18:00 byłem w trakcie wykonywania tej czynności.

3. mówimy o 2 czynnościach odbywających się w przeszłości równolegle względem siebie, używając do wyrażenia tego jednego zdania. I was studying while he was making dinner.
While Ellen was reading, Tim was watching television.
Were you listening while he was talking?
I wasn't paying attention while I was writing the letter, so I made several mistakes.
What were you doing while you were waiting?
Thomas wasn't working, and I wasn't working either.
They were eating dinner, discussing their plans, and having a good time.
4. Past Continuous używamy również jako tła innego zdarzenia wyrażonego w czasie Past Simple. Do opisu atmosfery towarzyszącej innemu zdarzeniu z przeszłości. When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service.
6. Czas Past Continuous ze zwrotami takimi jak "always - zawsze" lub "constantly - ciągle " wyraża idee systematycznego występowania w przeszłości jakiegoś irytującego lub szokującego zdarzenia. W tym przypadku znaczenie jest bardzo podobne do znaczenia wyrażenia "used to", ale wyraża bardziej negatywne emocje. Zwroty always, constantly wstawiamy pomiędzy be, a present participle. She was always coming to class late.
He was constantly talking. He annoyed everyone.
I didn't like them because they were always complaining.

Pamiętaj aby nie stosować Present Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

Zwróć również uwagę na użycie While i When. To pierwsze stosujemy z reguły przed zdaniami w czasie Past Continuous ze względu na to, że wyraża ideę trwania jakiegoś zdarzenia przez dłuższy czas natomiast When choć może być stosowany w obu przypadkach częściej używa się przed zdaniami w czasie Past Simple.

OKREŚLNIKI CZASU

Last night at 6 PM
Ostatniego wieczoru o 18:00
At midnight
O północy
Yesterday at this time
Wczoraj o tej godzinie
This morning
Tego ranka
This week
W tym tygodniu
At 6:00 yesterday
Wczoraj o 6:00
When *
Kiedy
While

Podczas gdy

 


Bibliografia:
Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM
330 Grammar Topics
Englishpage.comNajnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej