Nauka Jezyka Angielskiego Online

EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY - matura z angielskiego - KRYTERIA OCENIANIA


Zadanie 1. Rozmowa na podstawie
materiału stymulującego
Zadanie 2. Prezentacja tematu i dyskusja
Prezentacja materiału
stymulującego
Interpretowanie,
wyrażanie opinii
Prezentacja tematu
Udział w dyskusji,
wyrażanie opinii,
argumentowanie
0 – 2 pkt
0 – 4 pkt
0 – 3 pkt
0 – 4 pkt
Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2.
0 – 7 pkt


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
Zadanie 1. Rozmowa na podstawie materiału stymulującego
– prezentacja materiału stymulującego:
2 pkt – pełna prezentacja materiału stymulującego,
1 pkt – niepełna prezentacja materiału stymulującego,
0 pkt – brak odpowiedzi lub odpowiedź niezgodna z materiałem stymulującym,
– interpretowanie, wyrażanie opinii:
4 pkt – odpowiedzi pełne, nie odbiegają od treści zadanych pytań,
3 pkt – odpowiedzi niepełne, nie odbiegają od treści zadanych pytań,
2 pkt – odpowiedzi niepełne, częściowo odbiegają od treści zadanych pytań,
1 pkt – brak odpowiedzi na niektóre pytania i / lub odpowiedzi w znacznym stopniu odbiegają od treści zadanych pytań,
0 pkt – brak odpowiedzi na pytania.
Zadanie 2. Prezentacja tematu i dyskusja z egzaminującym
– prezentacja tematu:
3 pkt – bogata treść, wielostronne ujęcie tematu, wszystkie elementy prezentacji logicznie powiązane, poprawna konstrukcja prezentacji (zawierająca wstęp,rozwinięcie, zakończenie),
2 pkt – bogata treść, jednostronne ujęcie tematu, brak spójności logicznej między niektórymi elementami prezentacji, niezbyt poprawna konstrukcja prezentacji (nie zawierająca wstępu lub zakończenia),
1 pkt – uboga treść, częściowo odbiegająca od tematu, brak spójności logicznej między elementami prezentacji, brak wyraźnej konstrukcji prezentacji (nie zawiera wstępu i zakończenia),
0 pkt – bardzo uboga treść, znacznie odbiegająca od tematu, prezentacja niespójna, chaotyczna.
Uwaga! Jeżeli prezentacja jest w całości nie na temat, nie jest oceniana, a egzaminujący nie rozpoczyna ze zdającym dyskusji na jej temat.
– udział w dyskusji, wyrażanie opinii i argumentowanie:
4 pkt – pełne odpowiedzi na pytania, umiejętność obrony opinii, logiczna, wielostronna argumentacja,
3 pkt – pełne odpowiedzi na większość pytań, umiejętność obrony opinii, logiczna, ale jednostronna argumentacja,
2 pkt – niepełne odpowiedzi na pytania, braki w umiejętności obrony opinii, uboga, nie zawsze logiczna argumentacja,
1 pkt – niepełne odpowiedzi na większość pytań, braki w umiejętności obrony opinii, nielogiczna argumentacja lub brak argumentacji,
0 pkt – brak odpowiedzi na pytania.
Umiejętności językowe zaprezentowane w zadaniach 1. i 2. oceniane łącznie:
7 – 6 pkt – bogate słownictwo i frazeologia zgodne z tematem wypowiedzi, urozmaicone struktury gramatyczne, sporadyczne błędy językowe nie zakłócają komunikacji, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja,
5 – 4 pkt – słownictwo i frazeologia zgodne z tematem wypowiedzi, niezbyt urozmaicone struktury gramatyczne, błędy językowe nie zakłócają komunikacji, wypowiedź płynna, poprawna wymowa i intonacja,
3 – 2 pkt – podstawowe słownictwo, ograniczony zakres struktur gramatycznych, liczne powtórzenia, błędy językowe częściowo zakłócają komunikację, wypowiedź niezbyt płynna, częściowo niepoprawna wymowa i intonacja,
1 – 0 pkt – ubogie słownictwo, nieporadne użycie struktur składniowych, liczne błędy językowe, które uniemożliwiają lub znacznie zakłócają komunikację, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja.
Uwaga! Jeżeli zdający przystąpił do realizacji tylko jednego z zadań, może otrzymać maksymalnie 5 pkt za umiejętności językowe.


Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej