Nauka Jezyka Angielskiego Online

Egzamin maturalny - Informacje wstępne


1. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
2. Egzamin składa się z dwóch części:
a) egzaminu ustnego, zdawanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, organizowanego w szkole, ocenianego przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
b) egzaminu pisemnego, zdawanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, ocenianego przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Zdający w obydwu częściach egzaminu wykonują wyłącznie zadania odpowiadające wymaganiom dla wybranego poziomu.
3. Egzamin ustny i pisemny z języka obcego wybranego jako przedmiot obowiązkowy nie musi być zdawany na tym samym poziomie.
4. Wyniki egzaminu wyrażane są w skali procentowej.
5. Warunkiem zdania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest uzyskanie przez zdającego wymaganej liczby punktów zarówno w części ustnej, jak i pisemnej.
Zdający zdał ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za wykonanie zadań z poziomu,
do którego przystąpił.
Zdający zdał pisemny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jeśli za wykonanie zadań uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na wybranym poziomie.
6. Wynik egzaminu ustnego lub pisemnego nie ma wpływu na możliwość przystąpienia zdającego do kolejnej części egzaminu z danego języka obcego nowożytnego.
7. Na świadectwie dojrzałości wyniki egzaminu ustnego i pisemnego zapisywane są oddzielnie, z określeniem poziomu egzaminu, do którego zdający przystąpił.
8. Egzamin ustny może być zdawany na dwóch poziomach: podstawowym albo rozszerzonym – do wyboru przez zdającego:
- egzamin na poziomie podstawowym trwa 10 minut; zdający ma dodatkowo 5 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań,
- egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 15 minut; zdający ma dodatkowo 15 minut na zapoznanie się z treścią zestawu zadań i przygotowanie prezentacji.
9. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym składa się z jednej części i trwa 120 minut.
Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części:
- część pierwsza egzaminu trwa 120 minut,
-
część druga egzaminu trwa 70 minut.
10. Części egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym oddzielone są przerwą.
11. W każdej części egzaminu pisemnego zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny.
12. Egzamin z drugiego języka obcego nowożytnego wybranego jako przedmiot dodatkowy, zdawany jest w części ustnej i pisemnej na poziomie rozszerzonym.

źródło: cke.edu.pl, Informator maturalny z języka angielskiego.


Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


wyniki matury z angielskiego

Matura 2009. Pytania i odpowiedzi z języka angielskiego http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090505/MATURA2009/27...

Anonim, wt., 05/05/2009 - 18:11


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej